Search form

Matie 17:20

20Ɛn Zozi "e 'nan -wlɛ 'nan: «'Cee yi -tɛradɩ Bali da a "wɛnnɔn, -yee "wɛan ka'a -kɔlalɛ -a drɛdɩ -a dɩ. Maan ve 'cɛɛ 'wɩ tɩglɩ 'a 'nan, -te 'cee yi -tɛradɩ Bali da a "wɛnnɔn "le fei fɛ 'wlɛ "wɛnnɛn -tʋ -le 'wɩ 'zʋ bɛ, kaa ve pɔn 'labɛ -yrɛ 'nan: ‹'I 'sʋra fɛ 'gʋɛ -a -nan 'i 'trɔa -miɛn›, yaa dra. 'Wɩ 'tʋ 'ka 'kɔan, te ka'a 'kɔlaman -a drɛdɩ -a dɩ.