Search form

Matie 18

-Tɩɛ cɩ Zozi -sruzan -dan a?

(Mk 9.33-37; Lk 9.46-48)

1Tʋ zɩɛ -a man nɛn, Zozi -srunɔn pli "man, ɛn waa laabʋ -yrɔ 'nan: «-Tɩɛ cɩ min -dan a Bali -le mingɔnnɛn trɛda?»

2Zozi 'nɛn "wɛnnɛn 'tɔ laabʋ, yaa -tɔ o yei. 3Ɛn e 'nan -wlɛ 'nan: «Maan ve 'cɛɛ 'wɩ tɩglɩ 'a 'nan, -te ka'a lilɛa -e 'ka 'fli drɛ "le nannannun -le 'wɩ 'zʋ dɩɛ, ka'a 'ko Bali -le mingɔnnɛn trɛda dɩ. 4'Pian min nɛn 'e 'fli drɛ "wɛnnɔn bɛ, Bali -le mingɔnnɛn trɛda, e ya min -dan a.

5Ɛn min oo min nɛn e min nɛn "le 'nɛn "wɛnnɛn 'zʋ -gʋ -a 'kun tɩglɩ 'mɛn "wɛan bɛ, te 'an 'bɔ nɛn yaan 'kun tɩglɩ.»

'Ka drɛ "yi -e 'ka vɩlɛ 'ka 'si Zozi -sru "dɩ!

(Mk 9.42-48; Lk 17.1-2)

6«Minnun nɛn o yi -tɛala 'an da "le nannannun -le 'wɩ 'zʋ bɛ, min oo min nɛn yaa drɛ ɛn -a -tʋwli "cɛ 'si 'an -sru "bɛ, -a "yi mlin -e 'o 'kɔlɛbu -dan -fɔ -a 'klan -e 'o -fɔ jemie -va.

7'Wɩ -taa "bɔlɛ 'trɛdanɔn 'gʋɛ o man, kɔɔ -wɛɛ dra -e 'mɛn minnun 'o 'si 'an -sru. 'Wɩnun nɛn waa -maan 'lɔɔ -e min 'e 'si 'an -sru "bɛ, o ya 'trɛda "kaga. 'Pian min nɛn yaa drɛ ɛn 'mɛn min -tʋ 'si 'an -sru "bɛ, 'wɩ -taa "bɔlɛ -a san man. 8-Yee "wɛan maan ve 'cɛɛ 'nan, -te 'i 'pɛ, -te 'bɛ "cɛɛ dɩ 'i 'cɛin 'bɛ -maan i 'wɩ 'wlidɩ "dra bɛ, 'i 'cɛn -e 'i tuʋ -kɔɔbli. Kɔɔ -te i -kʋ Bali va 'i 'pɛ ponɛn 'a, -te 'bɛ "cɛɛ dɩ 'i cɛin ponɛn 'a 'i man bɛ, -a "yi mlin 'i 'pɛ "fli 'lee 'i 'cɛin "fli 'o 'fʋ 'i man -e 'wei 'tuʋ 'tɛ 'va bɛ, -a da. 9Ɛn -te 'i yiɛ 'bɛ -maan 'i 'wɩ 'wlidɩ "dra bɛ, 'i 'si "ji, -e 'i tuʋ -kɔɔbli. Kɔɔ -te i -kʋ Bali va yiɛ 'tʋwli "a bɛ, 'bɛ "yi mlin 'i yiɛ "fli 'o 'fʋ "ji, -e 'wei 'tuʋ 'tɛ 'va bɛ -a da.

10'Ka drɛ "yi! Minnun nɛn o yi -tɛala 'an da "le nannannun -le 'wɩ 'zʋ bɛ, te 'ka o drɛ 'ka 'pɛla koda dɩ! Kɔɔ maan ve 'cɛɛ 'nan, Bali -le 'pasianɔn nɛn o yiɛ -tɔa "minnun zɩɛ o va bɛ o ya bodrun funnin 'o 'tɔdɩ 'an "tɩ "nɛn laji bɛ -a 'lɛ. 'Wɩ nɛn e bɔa "minnun zɩɛ o man bɛ -e 'o -nan 'sinan 'pa -yrɛ.»

-Te min 'wɩ 'wlidɩ drɛ bɛ, waa dra 'kɔ?

(Lk 15.3-7)

11[«'An 'bɔ Blamin -pɩ an -ta 'nan -e 'an minnun nɛn o 'san bɛ o 'si 'wɩ 'ji.]

12'Ka 'ci "nrɔn 'wɩ 'gʋɛ -a da! Min -tʋ -le 'bla a -yaa tʋ, ɛn -a -tʋ 'san "va. Yaa dra 'kɔ? Maan ve 'cɛɛ 'nan, 'bla -fuba 'sɔrasiɛn 'wlɛ 'sɔrasiɛn bɛ e 'o "tʋe zɩɛ, -e 'e 'kʋ 'bla -tʋ nɛn e 'san bɛ -a -wɛɛ. 13-Te yaa 'yɩ bɛ, -a ci "nranman. Ci "nran zɩɛ e -ciala 'bla -fuba 'sɔrasiɛn 'wlɛ 'sɔrasiɛn nɛn wa'a 'sanlɛ dɩɛ, -wee ci "nran nɛn waa -nɔan min lɛ bɛ -a da. 14'Ka "tɩ "nɛn laji bɛ, 'wɩ 'tʋwli zɩɛ -a 'bɔ nɛn yaa dra. -A ci 'sɔ "cɛɛ 'nan, minnun nɛn o yi -tɛala 'an da "le nannannun -le 'wɩ 'zʋ bɛ, o -tʋwli "cɛ 'e 'san "va "dɩ.

15-Te 'i bɔɛzan -tʋ nɛn e ya 'an -sruzan 'a "le 'yie 'wɩ 'zʋ 'nan e 'wɩ 'wlidɩ drɛ 'yiɛ bɛ, 'i 'kʋ "va -e 'ka 'nan wɩ vɩ 'ka "fli yei. -Te yei wei 'man bɛ, te yiɛ drɛ ɛn 'ka yei "sɛn 'e cin va. 16'Pian -te e 'ka "va 'nan 'yei wei maan "dɩɛ, 'i min -tʋ 'pa 'i 'va, -te 'bɛ "cɛɛ dɩ 'i min "fli 'pa 'i 'va, -e 'ka 'kʋ 'wɩ zɩɛ -a -pɛ 'pa 'e cin man o yiɛ man. 17-Te e 'ka "vale 'e 'o 'wei maan "dɩɛ, 'i 'wɩ zɩɛ -a 'pla -leglizinɔn lɛ. Ɛn -te e 'ka "vale 'e -leglizinɔn wei maan "dɩɛ, 'i "bʋɩ zɩɛ -a 'sia 'siɛn "le min nɛn e 'ka Bali -le 'nɛnnun va dɩɛ, -yee 'wɩ 'zʋ.

18Maan ve 'cɛɛ 'wɩ tɩglɩ 'a 'nan, fɛ oo fɛ nɛn kaa ve "man "cɛjɛ 'trɛ 'gʋɛ -a da bɛ, te o -cɛjɛ 'vɩ "man laji. Ɛn fɛ oo fɛ nɛn kaa "kuan 'ka 'pɛ "fli "a 'trɛ 'gʋɛ -a da bɛ, te waa 'kun o -pɛ "fli "a laji.

19Ɛn maan ve "nyian 'cɛɛ 'wɩ tɩglɩ 'a 'nan, -te ka ya min "fli ɛn 'ka 'ci drɛ -tʋwli, ka 'wɩ 'tʋ laabʋ 'an "tɩ "nɛn laji bɛ -yrɔ "bɛ, yaa -nɔan 'cɛɛ. 20Kɔɔ -te min "fli, min yaa 'o cin yɩ 'nan -e 'waan 'tɔ drɛ -dan bɛ, an ya o yei.»

-Mɛ "le "wɛan nɛn Zozizan 'e bɔɛzan man wɩ "cɛa?

(Lk 17.4)

21Ɛn Piɛri -a laabʋ -yrɔ 'nan: «Minsan, min nɛn e ya 'i -sruzan 'a "le 'mɛn 'wɩ 'zʋ bɛ, -te e 'wɩ 'wlidɩ drɛ 'mɛn bɛ, maan "cɛa -yrɛ 'e 'pa -a wɛa? 'An 'cɛ -yrɛ -trilii 'e 'pa -a 'sɔravli?»

22Zozi "e -yrɛ 'nan: «Yi'a dra 'e 'pa 'sɔravli "cɛ "dɩ, 'pian 'i drɛ -trilii -fuba 'sɔravli 'pa 'sɔravli.

23Fɛ -le "wɛan nɛn an 'wɩ zɩɛ -a 'vɩ bɛ, -nyrɛn 'gʋ: Bali -le mingɔnnɛn -blɩdɩ min da bɛ, e ya "le 'nan mingɔnnɛn -tʋ 'bɛ 'vɩ 'e 'wlunɔn lɛ 'nan, 'yee fiɛnnun nɛn o da bɛ, 'o 'ta -e 'e "nrɔn! 24Zɩ yaa "nrɔndɩ 'sia bɛ, ɛn o -ta min -tʋ -a -yrɛ. 'Bɛ 'ta fiɛn bɔa -mlinyɔn (1.000.000) "kaga. 25Min zɩɛ fɛ -tʋ 'ka -yrɔ -e 'e -yee "lala 'bɔ bɔla dɩ. -A -nan nɛn mingɔnnɛn zɩɛ e 'nan, 'o min 'bɔ 'tan, 'o -a nan 'lee 'yee 'nɛnnɛnnun -tan. Ɛn "nyian bɛ, o -a yɩfɛ pɛɛnɔn 'tan -e 'o 'yee "lala -mie bɔla.

26Min zɩɛ e "po -sɔɔn mingɔnnɛn bɛ -a 'wlu, ɛn e -yrɛ 'nan: ‹'An 'san, 'i yra 'si! 'I tʋ -kɔɔn 'mɛn "nyian! An 'yie "lala -wɛɛ "man -blɛblɛ -e 'an pɛɛnɔn bɔla 'yiɛ.› 27-A nyrinda -sɛn mingɔnnɛn zɩɛ -a da, ɛn e fiɛn pɛɛnɔn 'bɔ 'cɛ -yrɛ, ɛn e 'si "man.

28"Yɛɛ -kʋ bɛ, min -tʋ nɛn o 'nyranman -tʋwli "paa 'e cin va bɛ yaa 'yɩ. -Yee "lala "wɛnnɛn a 'bɛ 'lɔ fiɛn -ji. Yaa -blɔ man sɔ 'kun, ɛn e 'nan -yrɛ 'nan: ‹'Mɛn "lala nɛn 'i 'lɔ bɛ, 'i -nɔn 'mɛn!›

29Min zɩɛ e "po -sɔɔn "wlu, ɛn e toba -fɔdɩ 'sia, -yrɛ. E 'nan: ‹'I yra 'si! 'I tʋ -kɔɔn 'mɛn! An 'yie "lala -wɛɛ "man -blɛblɛ -e 'an pɛɛnɔn bɔla 'yiɛ.›

30'Pian ya'a 'wɩlɛ "man "fo "dɩ. E -kʋ -a -fɔlɛ -pʋ 'kuin. Min zɩɛ, e 'cɛn -yee "lala -nɔndɩ man 'vaa ɛn 'e bɔla.

31-A bɔɛnun -mienun nɛn o 'nyranman "paa waa 'e cin va bɛ, waa -nan 'yɩ. 'Wɩ zɩɛ e o 'kan ɛn o -kʋ -a 'sinan 'palɛ mingɔnnɛn lɛ.

32-A -nan nɛn mingɔnnɛn 'e 'suzan zɩɛ -a laabʋ "nyian, ɛn e 'nan -yrɛ 'nan: ‹'An 'suzan, i ya 'tɛɛ -wlidɩ! I toba -fɔ 'mɛn -yee "wɛan fiɛn nɛn 'i da bɛ, maan pɛɛnɔn 'cɛ 'yiɛ. 33'I bɔɛzan nyrinda "sia paan "le 'mɛin nyrinda 'si bɛ -yee 'wɩ -zʋ!› 34'Bli 'fɔ mingɔnnɛn zɩɛ -a ji -wlidɩ, ɛn yaa -nɔn minnun lɛ 'nan 'o 'kʋ 'tɛ 'pa "da -pʋ 'kuin. E cɛɛn -yee "lala -nɔndɩ man 'vaa ɛn 'e bɔla.

35-A -tʋwli "nɛn "nyian 'cee vɛ -a. -Te ka'a cin man wɩ 'cɛlɛ 'ka 'ci 'fɩdaa 'a dɩɛ, 'an "tɩ "nɛn laji bɛ 'wɩ 'tʋwli zɩɛ -nyrɛn yaa dra 'cɛɛ.»