Search form

Matie 19:24

24Ɛn maan ve "nyian 'cɛɛ 'nan, -wi -dan nɛn waa laabo shamo bɛ, ya'a -kɔlaman -wladɩ -a 'mɛnzrɛn -yrɛ ji dɩ. -A -tʋwli "nɛn "nyian fɛnɔn 'le vɛ -a. Drɛdɩ Bali -le mingɔnnɛn trɛdavɛ -a bɛ, e ya -wlɔ 'plɛblɛ 'wlidɩ.»