Search form

Matie 2

'Wɩ 'tɔnɔn 'si -kɔɔbli ɛn o -ta Zozi bɔlɛ

1O Zozi 'ya Bɛtelɛm 'fla Zude 'lɛglɔn 'ji, te Erodi 'bɛ cɩ Zuif 'nɔn -le mingɔnnɛn -a.

Zɩ waa -ya bɛ, ɛn 'wɩ 'tɔnɔn nɛn o mlɛn crɛnnun -kɔnnɛn "paala bɛ, o 'si yidɛ wluan "nan 'zia, ɛn o -ta Zeruzalɛm. Zɩ o 'bɔla Zeruzalɛm bɛ, 2ɛn waa laabʋ minnun lɔ 'nan: «Zuif 'nɔn 'le mingɔnnɛn nɛn, o "sia -a -yanan 'gʋɛ, e ya nyin zia? Kʋ -yee mlɛn crɛn 'yɩ yidɛ wluan "nan zia, ɛn kʋ -ta -a bɔlɛ.»

3Zɩ mingɔnnɛn Erodi 'wɩ zɩɛ -a 'man bɛ, -a ci srɛ. Ɛn Zeruzalɛm 'nɔn pɛɛnɔn "le 'ci srɛ "nyian. 4Tɔɔn e Bali -pannɔn 'tanɔn 'lee 'fluba 'ci vɩnɔn laabʋ, ɛn yaa laabʋ -wlɔ 'nan: «Nyin zia nɛn, o min 'sizan 'wɩ 'ji Crizi -yaa?» 5O -yrɛ 'nan: «Waa -yaa Bɛtelɛm, Zude 'lɛglɔn 'ji. Kɔɔ 'wɩ nɛn Bali 'lewei vɩzan -a crɛn -tɛ 'e 'cɛn bɛ -nyrɛn 'gʋ:

6‹Bɛtelɛm 'nɔn,

'ka fla a Zude 'lɛglɔn 'ji 'fla "wɛnnɛn 'a,

'pian e ya 'fla nɛn

-a 'tɔ -taa vɩlɛ bɛ -a.

Kɔɔ 'ka 'va nɛn

o -taa Minsan -yalɛ,

-yɛɛ si -kɔɔnman 'mɛn minnun Izraɛl 'nɔn lɛ.› »

7"Bɛ -sru ɛn Erodi 'wɩ 'tɔnɔn zɩɛ o laabʋ 'e yɔɔdɩ, ɛn yaa laabʋ -wlɔ 'nan: «Tʋ "kɔ "man 'sɛzɛ nɛn, ka mlɛn crɛn zɩɛ -a 'yɩ?» Ɛn waa 'vɩ -yrɛ. 8-A -nan nɛn e 'o 'pa 'sia Bɛtelɛm, yaa 'vɩ -wlɛ 'nan: «-Te ka 'bɔla 'nan nun bɛ, 'ka 'nɛn zɩɛ -a -wɛɛ tɩglɩ! Ɛn -te kaa 'yɩ bɛ, 'ka 'ta "mɛn "vɩ, -e "an -kʋʋ -a bɔ.»

9Zɩ e cɛɛn 'wɩ zɩɛ -a vɩdɩ man -wlɛ "bɛ, ɛn o -kʋdɩ "sia. "Wɛɛ -kɔn -kʋnan -sia bɛ, ɛn o mlɛn crɛn -tʋwli "nɛn, waa 'yɩ yidɛ wluan "nan 'zia bɛ -a 'yɩ "nyian. E -trɔa o 'lɛ, ɛn e -kʋ -tɔlɛ 'kɔn nɛn 'nɛn 'bɔ cɩ -ji bɛ -a ta lou. 10Zɩ o mlɛn crɛn zɩɛ -a 'yɩ bɛ, ɛn o 'ci nran 'sia 'kpa tɩglɩ. 11O wla 'kɔn zɩɛ -a -ji, ɛn o 'nɛn 'lee 'e "bʋ Mari 'yɩ. O "po sɔɔn, ɛn o 'nɛn zɩɛ -a 'bɔ. O 'wee -trɔ flu, ɛn o fɛnun -nɔn -yrɛ. -Siganun 'lee -laziglɔnun 'lee fɛnun nɛn waa laabo mire bɛ, -a 'bɔ nɛn waa -nɔn -yrɛ.

12"Bɛ -sru "bɛ, ɛn Bali 'wɩ tin 'ba 'wɩ 'tɔnɔn zɩɛ -wlɛ "nyrinvla. Yaa 'vɩ -wlɛ 'nan: «Te 'ka li "nyian 'ka da Erodi -va dɩ.» Zɩ o fuʋ bɛ, o -si pee 'sia, ɛn o -kʋ 'wee 'lɛglɔn 'ji.

Zozɛfʋ 'lee Mari -ta Zozi 'a min tiidii "trɛda

13Zɩ 'wɩ 'tɔnɔn "o -kʋʋ bɛ, ɛn Bali -le 'pasiazan -ta Zozɛfʋ -va nyrinvla. E -yrɛ 'nan: «Erodi a "va 'nan 'e 'nɛn 'gʋɛ -a -tɛa. -Yee "wɛan 'i 'wluan, 'i 'nɛn 'lee 'e "bʋ 'sia -e 'ka 'kʋ tada min tiidii "trɛda Ezipti 'lɛglɔn 'ji. 'Ka 'fʋ -nan nun -trilii, -te mɛin laabʋ 'vaa -e 'ka 'ta.»

14Ɛn Zozɛfʋ wluan, e 'nɛn 'lee e "bʋ 'sia, ɛn o Ezipti 'lɛglɔn 'ji si 'sia 'pei -man. 15Zɩ o 'bɔla 'nan nun bɛ, o -fʋ -nan nun -trilii, ɛn Erodi -ka.

'Wɩ nɛn Minsan -a 'vɩ 'e 'cɛn 'e 'lewei vɩzan lɛ bɛ, zɩ e 'lɛ sɔɔ zɩɛ. Kɔɔ yaa 'vɩ 'nan: «Ezipti 'lɛglɔn 'ji nɛn 'an 'pɩ cɩ, ɛn maan laabʋ.»

O nannannun -tɛɛ Bɛtelɛm

16Zɩ Erodi -a 'yɩ 'nan, 'wɩ 'tɔnɔn 'e see paa bɛ, 'bli 'fɔ "ji -wlidɩ. Ɛn e minnun 'pa 'sia 'nan 'o 'kʋ Bɛtelɛm 'lee 'e "srɔn 'flanun pɛɛnɔn da, -e nannannun pɛɛnɔn nɛn o lɛ 'bɔ "fli 'lee o nɛn o lɛ 'ka tian bɔlɛ "fli "dɩɛ, 'o o -tɛɛ. Tʋ nɛn 'wɩ 'tɔnɔn 'a 'vɩ Erodi lɛ bɛ -a da nɛn 'e 'ci nrɔn ɛn e lɛ "fli 'wɩ 'vɩ.

17'Wɩ nɛn Bali 'lewei vɩzan Zeremi -a 'vɩ 'e 'cɛn bɛ, zɩ e 'lɛ sɔɔ zɩɛ. Kɔɔ yaa 'vɩ 'nan:

18«O -paandɩ 'lee wu maan Rama 'fla.

Rashɛl 'bɛ 'yee 'nɛnnun -wua.

'Yee 'nɛnnun kaa,

e 'ka "vale 'wee "sii dɩ,

kɔɔ o 'ka "nyian -nan dɩ.»

Zozɛfʋ 'lee Mari 'si Zozi 'a Ezipti 'lɛglɔn 'ji

19Zɩ Erodi -ka bɛ, ɛn Bali -le 'pasiazan 'wɩ tin 'ba "nyian Zozɛfʋ lɛ nyrinvla Ezipti 'lɛglɔn 'ji. 20E 'nan -yrɛ 'nan: «'I 'wluan! 'I 'nɛn 'lee 'e "bʋ 'sia -e 'ka li waa 'ka da Izraɛl 'lɛglɔn 'ji! Kɔɔ minnun nɛn waa -wɛɛman 'nan 'o 'nɛn 'gʋɛ -a -tɛa "bɛ, o pɛɛnɔn kaa.»

21Zozɛfʋ wluan, e 'nɛn 'lee 'e "bʋ 'sia, ɛn o Izraɛl 'lɛglɔn 'ji si 'sia. 22'Pian zɩ yaa 'man 'nan Akelausi 'bɛ 'tɔ mingɔnnɛn -a Zude 'lɛglɔn da 'e "tɩ Erodi "pa 'ji bɛ, tɔɔn Zude 'lɛglɔn 'bɔ 'ji -nyrandɩ "klan -a -tɛ "nyian. -A -nan nɛn Bali 'wɩ tin 'ba -yrɛ "nyrinvla, ɛn e Galile 'lɛglɔn 'ji si 'sia. 23Zɩ o 'bɔla 'nan nun bɛ, ɛn o -kʋ -nyɛnlɛa 'fla nɛn waa laabo Nazarɛtɩ bɛ -a da.

'Wɩ nɛn Bali 'lewei vɩnɔn -a 'vɩ 'e 'cɛn bɛ, zɩ e 'lɛ sɔɔ zɩɛ. Kɔɔ waa 'vɩ 'nan: «Waa laabo Nazarɛtɩ min.»