Search form

Matie 2:16

O nannannun -tɛɛ Bɛtelɛm

16Zɩ Erodi -a 'yɩ 'nan, 'wɩ 'tɔnɔn 'e see paa bɛ, 'bli 'fɔ "ji -wlidɩ. Ɛn e minnun 'pa 'sia 'nan 'o 'kʋ Bɛtelɛm 'lee 'e "srɔn 'flanun pɛɛnɔn da, -e nannannun pɛɛnɔn nɛn o lɛ 'bɔ "fli 'lee o nɛn o lɛ 'ka tian bɔlɛ "fli "dɩɛ, 'o o -tɛɛ. Tʋ nɛn 'wɩ 'tɔnɔn 'a 'vɩ Erodi lɛ bɛ -a da nɛn 'e 'ci nrɔn ɛn e lɛ "fli 'wɩ 'vɩ.