Search form

Matie 24:32

'Ka 'man 'e 'kɔn 'e wʋʋdɩ tʋ pɛɛnɔn man Blamin -pɩ -tadɩ -le "wɛan

(Mk 13.28-33; Lk 21.29-33)

32«'Wɩ nɛn e dra fijie yiba "lɛ bɛ, 'e drɛ 'cee 'wɩ -kɔɔn "manvɛ -a! -Te -a 'la nrindɩ 'sia "da "bɛ, kaa -tɔa 'nan 'munmun tʋ a -tanan bɔdɩ -a -kogo.