Search form

Matie 25

Nɔnbɛ "fu man -kɔnnɛn

1Ɛn Zozi -kɔnnɛn pee -fɔ "nyian -wlɛ. E 'nan: «Bali -le mingɔnnɛn -blɩdɩ min da bɛ, -nyrɛn 'gʋ. E ya "le nɔnbɛ "fu 'bɛ 'wee -kannɛnnun 'sia, ɛn o -kʋ lɩmɔn -tʋ nɛn e "ta -kɔnnɛn "paa bɛ -yee 'kuin. Min nɛn e "ta lɩ "paa bɛ waa -pɛndɩ 'sia, kɔɔ -wɛɛ -ko o 'palɛ -sia 'o 'lɔ le 'wee -kannɛnnun -a. 2Nɔnbɛnun zɩɛ -a 'soolu a "va "bɛ -blʋnɔn nɛn waa, ɛn -a 'soolu a "va "bɛ 'wɩ 'tɔnɔn nɛn waa. 3-A 'soolu nɛn -blʋnɔn 'a bɛ, o 'wee -kannɛnnun 'sia, 'pian wa'a 'kunlɛ -a 'yi man dɩ. 4Ɛn -a 'soolu nɛn 'wɩ 'tɔnɔn 'a bɛ o 'wee -kannɛnnun 'sia, ɛn o 'kun -a 'yi -mie man.

5Min nɛn e "ta lɩ "paa bɛ, zɩ e ya 'mɔnnan bɛ, ɛn yi -fɔla nɔnbɛnun zɩɛ o da.

6Zɩ bada -tɔ bɛ, ɛn minnun pladɩ 'sia. O pla 'nan: ‹Min nɛn e "ta lɩ "paa bɛ, e ya -tanan. 'Ka 'kʋ -a 'si 'sia.›

7-A -nan nɛn nɔnbɛnun zɩɛ o wluan lou, ɛn o 'wee -kannɛnnun drɛ 'kpa. 8Nɔnbɛnun 'soolu nɛn -blʋnɔn 'a bɛ, waa 'vɩ 'o "luenun lɛ 'nan: ‹'Ka "kʋe 'cee -kannɛn 'yi 'nɔn, kɔɔ 'kʋe -kannɛnnun "ta "driman!›

9'Pian nɔnbɛnun nɛn 'wɩ 'tɔnɔn 'a bɛ, o 'nan -wlɛ 'nan: ‹-Cɛjɛ, kʋ'a 'we "man "dɩ. Ya'a 'bɔa 'kʋe vɛ 'lee 'cee vɛ -a dɩ. 'Ka 'kʋ 'cee vɛ 'lɔ -kannɛn 'yi -tanzan -va!›

10Ɛn nɔnbɛnun zɩɛ o -kʋ -a 'lɔlɛ. Tʋ zɩɛ -a wlu nɛn min nɛn e "ta lɩ "paa bɛ e 'bɔla. Ɛn nɔnbɛnun 'soolu nɛn o man cɩ 'e wʋʋdɩ bɛ, o -kʋ lɩ 'pa "fɛdi da. -A -nan nɛn minnun 'kɔn 'lɛ 'wʋ o da.

11"Bɛ -sru ɛn nɔnbɛnun nɛn -blʋnɔn 'a bɛ, o -ta. O 'kɔn -tɛ, te o -paanman 'nan: ‹'Kʋ 'san, 'kʋ 'san, 'i yra 'si, 'i 'kɔn 'lɛ 'sʋ 'kʋɛ!›

12'Pian lɩ 'pazan zɩɛ ya'a 'wɩlɛ "man "dɩ. E 'nan -wlɛ 'nan: ‹Ma'an 'ka 'tɔa dɩ.› »

13Ɛn Zozi -a 'le 'sran -wlɛ 'nan: «'Wɩ zɩɛ -a bɔdɩ 'ka man -le "wɛan bɛ, 'ka 'man 'e 'kɔn 'e wʋʋdɩ tʋ pɛɛnɔn man, kɔɔ tʋ nɛn an -taa "man "bɛ, ka'a tɔa dɩ.»

Zozi -kɔnnɛn pee -fɔ minnun nɛn 'o man cɩ 'o wʋʋdɩ bɛ o man

(Lk 19.12-17)

14«Bali -le mingɔnnɛn -blɩdɩ min da bɛ, -nyrɛn 'gʋ. E ya "le min -tʋ 'bɛ "ta -ko 'ta wʋnan. Min zɩɛ 'e 'sunɔn laabʋ, ɛn 'e yɩfɛ pɛɛnɔn -pɛba 'wʋ -wlɔ. 15E -siga 'wlɛ 'soolu 'nɔn -a -tʋ lɛ, ɛn yaa -nɔn -a -tʋ lɛ "nyian 'wlɛ "fli, ɛn yaa -nɔn -a yaagazan lɛ 'wlɛ 'tʋ. Zɩ min -tʋ -kɔlaman 'e 'pɛ man liladɩ -a bɛ, -a da nɛn yaa -nɔn -wlɛ. Ɛn e -kʋ.

16'Nun tɔɔn min nɛn e -siga 'wlɛ 'soolu 'yɩ bɛ, 'e 'pɛ man lila -siga zɩɛ -a, ɛn -a man 'pa "nyian -siga 'wlɛ 'soolu. 17Min nɛn e -siga 'wlɛ "fli 'yɩ bɛ, 'wɩ 'tʋwli zɩɛ -a 'bɔ nɛn "e drɛ. -Yee vɛ man 'pa -siga 'wlɛ "fli. 18Min nɛn e -siga 'wlɛ -tʋwli 'yɩ bɛ, e -klu cɛɛn, ɛn yaa yɔɔ "ji.

19-A -nan 'mɔn 'trilii, ɛn o tazan zɩɛ e -ta. -A -nan nɛn 'e 'sunɔn zɩɛ o laabʋ 'nan -e 'o 'nyranman nɛn waa 'pa bɛ -a -sru "vɩ 'yrɛ. 20Min nɛn e -siga 'wlɛ 'soolu 'yɩ bɛ, e -ta 'e 'lɔ le -siga 'wlɛ 'soolu -a "nyian. Ɛn e 'nan 'e 'san lɛ 'nan: ‹'An 'san, -siga 'wlɛ 'soolu nɛn yia -nɔn 'mɛn bɛ, maan drɛ ɛn -a man 'pa "nyian -siga 'wlɛ 'soolu. -Nyrɛn 'gʋ.›

21-A -nan nɛn -a tazan "e 'nan -yrɛ 'nan: ‹I muo, yia drɛ 'kpa. I ya 'an 'suzan 'kpa -a. Fɛ "wɛnnɛn nɛn maan -pɛba 'wʋ 'i 'lɔ 'gʋɛ, i 'wɩ "yi drɛ 'a. -Yee "wɛan an fɛ -dan -pɛba wo 'i 'lɔ. 'I 'ta -e 'kʋ 'ci 'e "nran 'e cin va.›

22Min nɛn e -siga 'wlɛ "fli 'yɩ bɛ, e -ta ɛn e 'nan 'e 'san lɛ 'nan: ‹'An 'san, -siga 'wlɛ "fli "nɛn yia -nɔn 'mɛn bɛ, maan drɛ ɛn -a man 'pa "nyian -siga 'wlɛ "fli. -Nyrɛn 'gʋ.›

23-A -nan nɛn -a tazan "e 'nan -yrɛ 'nan: ‹I muo, yia drɛ 'kpa. I ya 'an 'suzan 'kpa -a. Fɛ "wɛnnɛn nɛn maan -pɛba 'wʋ 'i 'lɔ 'gʋɛ, i 'wɩ "yi drɛ 'a. -Yee "wɛan an fɛ -dan -pɛba wo 'i 'lɔ. 'I 'ta -e 'kʋ 'ci 'e "nran 'e cin va.›

24"Bɛ -sru min nɛn e -siga 'wlɛ -tʋ 'yɩ bɛ, e -ta ɛn e 'nan 'e 'san lɛ 'nan: ‹'An 'san, maan -tɔa 'nan, i ya min nɛn -yee 'wɩ a 'tɔndɔn bɛ -a. -Te min 'yie 'nyranman 'pa bɛ, -a ta -trɔn pɛɛnɔn nɛn yaa ye bɛ, yia "sia -yrɔ. 25"Klan -fʋ 'an 'ji 'nan te 'yie -siga 'e 'san 'an 'lɔ dɩ, -yee "wɛan an -kʋ -a yɔɔlɛ 'trɛ 'ji. -Nyrɛn 'gʋ, 'i 'si.›

26Ɛn -a tazan zɩɛ e 'nan -yrɛ 'nan: ‹I ya 'an 'suzan -wlidɩ "a, ɛn kɔanzan nɛn yia. -Te -a -cin a 'i 'ji 'nan, min 'mɛn 'nyranman "paa, maan ta -trɔn pɛɛnɔn "sia -a san lɔ bɛ, 27-mɛ "le "wɛan nɛn yi'a -kʋlɛ 'mɛn -siga 'palɛa fɛnan nɛn -a man "paa bɛ -a -nan dɩ? Yia dra paan zɩɛ, -te an -ta bɛ, -e 'an 'kʋ 'mɛn -siga 'si 'o 'vale 'e 'man 'pa 'a.

28'Ka -siga 'labɛ -a 'si -yrɔ, -e 'ka -nɔn min nɛn -siga -fu a -yrɔ "bɛ -yrɛ! 29Kɔɔ min nɛn fɛ a -yrɔ "kaga "bɛ -a lɛ nɛn waa -nɔan, -e -yee vɛ 'e 'pa "da. 'Pian min nɛn fɛ 'ka -yrɔ "kaga "dɩɛ, -a "tiɛnnɛn nɛn -yrɔ "bɛ, waa "sia. 30'An 'suzan 'gʋɛ, -a -pɛ 'ka 'fɔala 'e man dɩ, 'ka 'ta -a tuʋ klun va bei, fɛnan nɛn -wuɔdɩ 'lee 'shɛ da -blɩdɩ cɩ bɛ -a -nan.› »

Blamin -pɩ 'trɛdanɔn 'le tin "baa tʋ -fɔla "da "ji

31«Tʋ nɛn 'an 'bɔ Blamin -pɩ an -taa 'kʋ 'vale 'mɛn 'pasianɔn nɛn laji bɛ waa bɛ, an -taa 'mɛn 'tɛ 'san da, -e 'an -nyran 'mɛn mingɔnnɛn pɛin -da. 32'Lɛglɔn pɛɛnɔn 'jinɔn 'o cin ye 'an 'lɛ, -e 'an o 'cɛn 'e cin man "fli. Maan dra "le zɩ 'bla -sru "pinzan 'yee 'blanun 'lee 'yee bonun "cɛan 'e cin man bɛ -yee 'wɩ 'zʋ. 33E 'blanun -sɛan 'e 'pɛ "yi "da, -e 'e bonun -sɛn 'e 'pɛ bʋ da.

34Tɔɔn 'an 'bɔ mingɔnnɛn maan ve 'an 'pɛ "yi "danɔn lɛ 'nan: ‹Kaa 'gʋɛ, 'an "tɩ -fɛa 'vɩ 'ka man! 'Ka 'ta! Mingɔnnɛn trɛ nɛn 'an "tɩ -a man drɛ 'trɛda pou sianan "bɛ, e drɛ 'cee vɛ -a. 'Ka 'si! 35Fɛ -le "wɛan nɛn maan -nɔn 'cɛɛ bɛ, te dra 'an -tɛa "bɛ, ka fɛ -nɔn 'mɛn. Ɛn te 'yi dra 'an -tɛa "bɛ, ka 'yi 'nɔn 'mɛn, ɛn te an 'lʋ 'ka 'va 'pɛn -a bɛ, kaan 'kun 'ka 'pɛ "fli "a. 36Ɛn te sɔ 'ka 'an da dɩɛ, ka sɔ 'wʋ 'an man, ɛn te 'an 'man "yaaman bɛ, 'ka yiɛ 'tɔ 'an 'va. Ɛn te an ya -pʋ 'kuin bɛ, ka 'lʋ 'an 'nanjɛnlɛ.›

37Tɔɔn -e min tɩglɩnun zɩɛ 'o laabʋ 'an 'lɔ 'nan: ‹Minsan, tʋ "cɛn "man nɛn kʋi 'yɩ te dra 'i -tɛa ɛn kʋ fɛ -nɔn 'yiɛ? Ɛn tʋ "cɛn "man nɛn kʋi 'yɩ te 'yi dra 'i -tɛa ɛn kʋ 'yi 'nɔn 'yiɛ? 38Tʋ "cɛn "man nɛn i 'lʋ 'kʋ 'va 'pɛn -a, ɛn kʋi 'kun 'kʋ 'pɛ "fli "a? Tʋ "cɛn "man nɛn i ya 'i plʋdɩ, ɛn kʋ sɔ 'wʋ 'i da? 39Tʋ "cɛn "man nɛn kʋi 'yɩ te 'i 'man "yaaman, ɛn 'kʋ yiɛ 'tɔ 'i 'va? Tʋ "cɛn "man nɛn kʋi 'yɩ te i ya -pʋ 'kuin ɛn kʋ 'lʋ 'i 'nanjɛnlɛ?›

40Tɔɔn 'an 'bɔ mingɔnnɛn, maan ve -wlɛ 'nan: ‹Maan ve 'cɛɛ 'wɩ tɩglɩ 'a 'nan, tʋ nɛn ka ya 'wɩnun zɩɛ -a drɛnan 'an "bʋɩnun 'gʋɛ o va min "wɛnnɛn 'tʋ lɛ bɛ, te 'an lɛ nɛn ka cɩ -a drɛnan.›

41"Bɛ -sru maan ve minnun nɛn 'an 'pɛ bʋ da bɛ -wlɛ 'nan: ‹'Ka -pli 'ka -sru "kɔɔbli! Bali wei a 'e pladɩ 'ka man. 'Ka 'kʋ 'tɛ nɛn ya'a 'driman dɩɛ, -a va. Bali -a man drɛ Satan 'lee 'yee 'pasianɔn 'le vɛ -a. 42Fɛ -le "wɛan nɛn an 'wɩ zɩɛ -a 'vɩ bɛ, te dra 'an -tɛa "bɛ, ka'a fɛ -nɔnlɛ 'mɛn dɩ. Ɛn te 'yi dra 'an -tɛa "bɛ, ka'a 'yi 'nɔnlɛ 'mɛn dɩ. 43Ɛn te an 'lʋ 'ka 'va 'pɛn -a bɛ, ka'an 'kunlɛ 'ka 'pɛ "fli "a dɩ. Ɛn te sɔ 'ka 'an da dɩɛ, ka'a sɔ wʋlɛ 'an man dɩ. Ɛn te 'an 'man "yaaman bɛ, ka'a yiɛ -tɔlɛ 'an 'va dɩ. Ɛn te an ya -pʋ 'kuin bɛ, ka'a 'lʋlɛ 'an 'nanjɛnlɛ dɩ.›

44Tɔɔn -e "o laabʋ 'an 'lɔ "nyian 'nan: ‹Minsan, tʋ "cɛn "man nɛn kʋi 'yɩ te dra 'i -tɛa? Ɛn tʋ "cɛn "man nɛn kʋi 'yɩ te 'yi dra 'i -tɛa? Ɛn tʋ "cɛn "man nɛn i 'lʋ 'kʋ 'va 'pɛn -a? Ɛn tʋ "cɛn "man nɛn i ya 'i plʋdɩ? Ɛn tʋ "cɛn "man nɛn kʋi 'yɩ te 'i 'man "yaaman? Ɛn tʋ "cɛn "man nɛn kʋi 'yɩ te i ya -pʋ 'kuin? Ɛn tʋ "cɛn "man nɛn kʋ'a 'palɛ 'i 'va dɩ?›

45Tɔɔn -e 'an vɩ -wlɛ 'nan: ‹Maan ve 'cɛɛ 'wɩ tɩglɩ 'a 'nan, tʋ nɛn ka 'ka 'wɩnun zɩɛ -a drɛnan 'an "bʋɩnun 'gʋɛ o va min "wɛnnɛn 'tʋ lɛ dɩɛ, te 'an 'bɔ lɛ nɛn ka 'ka -a drɛnan dɩ.›

46Minnun zɩɛ, wɛɛ -ko yra yɩdɩ nɛn -a 'leda "ka "dɩɛ -a va. 'Pian minnun nɛn o cɩ min tɩglɩnun -a bɛ, 'belidɩ nɛn ya'a 'nyaan dɩɛ, e ya -wee vɛ -a.»