Search form

Matie 27:11

Zozi a Rɔm min -kɔnmandan Pilati 'lɛ

(Mk 15.2-15; Lk 23.2-5, 13-25; Zan 18.29–19.16)

11Zɩ minnun 'bɔla Zozi 'a -kɔnmandan 'lɛ bɛ, ɛn -kɔnmandan 'wɩ laabʋ -yrɔ. Yaa laabʋ -yrɔ 'nan: «Zuif 'nɔn 'le mingɔnnɛn nɛn 'yia?»

Zozi "e 'nan -yrɛ 'nan: «-Nyrɛn, yia 'vɩ 'i 'bɔ 'a bɛ.»