Search form

Matie 27:64

64-Yee "wɛan kʋi trʋ "baa 'nan 'i vɩ 'yie minnun lɛ -e 'o yiɛ 'tɔ -a -yrɛ -va -trilii yi yaaga. 'I drɛ zɩɛ "tɔgɔ Zozi -srunɔn 'o 'kʋ Zozi pa 'si -yrɛ -ji, -e 'o 'wlu 'sɛn minnun lɛ 'nan e wluan -kanɔn 'va. 'Wlu zɩɛ 'bɛ 'cibɛn -taa 'mlinlɛ -a tɛdɛ da.»