Search form

Matie 27:9

9'Wɩ nɛn Bali 'lewei vɩzan Zeremi -a 'vɩ 'e 'cɛn bɛ, zɩ e 'lɛ sɔɔ zɩɛ. Kɔɔ yaa 'vɩ 'nan:

«'Lein 'wlɛ 'fuba yaaga nɛn waa 'si min nɛn Izraɛl 'nɔn 'a 'flɛ 'tan bɛ

-a manvɛ nɛn.