Search form

Matie 28

Zozi wluan -kanɔn 'va

(Mk 16.1-11; Lk 24.1-12; Zan 20.1-18)

1'Mɔnnɛn yi nɛn 'bɛ cɩ Zuif 'nɔn 'le 'flinla "yi -sru "yi -a. 'Mɔnnɛn yi zɩɛ, -a bodrun puunɔn nɛn Madala lɩ Mari 'lee Mari -tʋzan bɛ, o -kʋ -yrɛ da.

2'Nun tɔɔn 'trɛ nyɔɔn 'kpa 'plɛblɛ. Minsan -le 'pasiazan -tʋ 'bɛ 'si laji, e -kɔlɛ nɛn waa -tɔ -yrɛ "nɛn "bɛ -a 'sinan, ɛn e -nyran "da. 3E "bia "le zɩ laa 'e 'wlei -wlei -fɔa e "bia bɛ -yee 'wɩ 'zʋ. Ɛn -yee sɔ a 'fuvu, -a -kɔɔn "manvɛ "ka "dɩ. 4Nyɛn 'sounjanun cɛɛn, ɛn o nyɔɔndɩ 'sia. -A -nan nɛn o tɛɛla "tra. O drɛ "le minnun nɛn o kaa bɛ -wee 'wɩ 'zʋ.

5Ɛn Bali -le 'pasiazan tin 'badɩ 'sia lɩmɔnnun lɛ. Yaa 'vɩ -wlɛ 'nan: «Te "klan 'e 'ka 'tɛ dɩ! Maan -tɔa 'nan, ka ya Zozi nɛn waa -tɛ yiba "plan da bɛ -a -wɛɛnan. 6E 'ka 'gʋ dɩ. E wluan -kanɔn 'va "le zɩ yaa 'vɩ 'e 'cɛn bɛ -yee 'wɩ 'zʋ. 'Ka 'ta, -e 'ka yiɛ 'tɔ fɛnan nɛn waa 'pla bɛ -a -nan. 7"Bɛ -sru 'ka 'kʋ "nyiandʋ -a vɩ -a -srunɔn lɛ. 'Ka vɩ -wlɛ 'nan: E wluan 'kanɔn 'va, e -trɔa 'ka 'lɛ Galile, ka bɔa "man "nan nun. 'Wɩ nɛn an -ta -a vɩlɛ 'cɛɛ bɛ, -nyrɛn zɩɛ.»

8Lɩmɔnnun zɩɛ o 'si "nyiandʋ -yrɛ da. Nyɛn o cɛɛn, 'pian ci "nrandɩ -dan a -wlɔ, ɛn o -kʋ flan 'blidɩ -a. 'Wɩ zɩɛ o "ta -ko -a 'sinan 'panan Zozi -srunɔn lɛ. 9'Nun tɔɔn Zozi 'bɔla o 'lɛ, ɛn e 'nan -wlɛ 'nan: «An 'ka 'tɔ bo.» Lɩmɔnnun pli Zozi man, o "po sɔɔn "wlu, ɛn waa cɛin 'kun -a bɔdɩ -a. 10-A -nan nɛn Zozi "e 'nan -wlɛ 'nan: «Te "klan 'e 'ka 'tɛ dɩ! 'Ka 'kʋ -a vɩ 'an -srunɔn nɛn o drɛ "le 'an "bʋɩnun -zʋ bɛ -wlɛ. 'Ka vɩ -wlɛ 'nan 'o 'kʋ Galile. O bɔa 'an man -nan nun.»

Bali -pannɔn "lala -nɔn 'sounjanun lɛ 'nan -e 'o 'wlu 'sɛn

11Te lɩmɔnnun a -kʋnan -sia bɛ, -a -nan nɛn 'sounja -mienun 'bɔla Zeruzalɛm 'fla. 'Wɩ pɛɛnɔn nɛn e drɛ bɛ, waa 'sinan 'pa Bali -pannɔn 'tanɔn lɛ. 12Bali -pannɔn 'tanɔn zɩɛ 'o cin 'yɩ 'o 'vale min cejenun -a, ɛn o 'wɩ 'pla "da. -A -nan nɛn o "lala "kaga "nɔn 'sounjanun lɛ, 13ɛn o 'nan -wlɛ 'nan: «'Ka vɩ 'nan, Zozi -srunɔn 'ta Zozi pa crin wʋlɛ -pei -man, te ka ya yi -tɛnan. 14'Wɩ zɩɛ -te -kɔnmandan -a 'man bɛ, kʋ toba -fɔa -yrɛ, -e 'kʋ 'wɩ 'si 'ka man.» 15'Sounjanun "lala zɩɛ -a 'si, ɛn 'wɩ nɛn Bali -pannɔn 'tanɔn -a 'vɩ -wlɛ "bɛ, waa drɛla "da. 'Wɩ nɛn waa 'vɩ zɩɛ Zuif 'nɔn -a ve tian cɛɛgʋ yi -a.

Zozi 'e 'fli kɔɔn 'e -srunɔn lɛ

(Mk 16.14-18; Lk 24.36-49; Zan 20.19-23; Drɛwɩ 1.6-8)

16Zozi -srunɔn 'fuda -tʋ -kʋ Galile, pɔn nɛn Zozi -a kɔɔn -wlɛ "bɛ -a da. 17Zɩ o Zozi 'yɩ bɛ, o "po sɔɔn "wlu -a bɔdɩ -a. 'Pian te o va min -mienun 'o 'ci -fɔɔman.

18Zozi pli 'e -srunɔn man, ɛn e 'wɩ tin 'ba -wlɛ. Yaa 'vɩ -wlɛ 'nan: «Bali 'plɛblɛ 'nɔn 'mɛn fɛ pɛɛnɔn da laji, ɛn yaa -nɔn 'mɛn fɛ pɛɛnɔn da 'trɛda. 19'Ka 'kʋ, 'ka 'lɛglɔn pɛɛnɔn 'ji 'nɔn drɛ 'an -srunɔn 'a! 'Ka o -batize drɛ -kaa "tɩ Bali 'lee 'e 'pɩ 'lee 'yee lei 'saun 'tɔ da. 20Ɛn 'wɩ pɛɛnɔn nɛn maan paa 'ka 'ji bɛ, 'ka "paa o ji, -e 'o 'ta wʋla "da "le "wɛan. Ɛn -a -cin 'e 'kɔn 'ka 'ji 'nan, an -fo 'ka 'va yi pɛɛnɔn man 'li 'trilii, -e 'trɛ 'nyan tʋ 'e bɔ.»