Search form

Matie 5

Zozi Bali -le 'wɩ 'vɩ pɔn da

(Lk 6.20-26)

1Zɩ Zozi min "kaga zɩɛ o 'yɩ bɛ, -a -nan nɛn e pɔn tri, e -nyran, ɛn -a -srunɔn pli "man. 2Ɛn e 'wɩ "paadɩ 'sia o ji. Yaa 'vɩ -wlɛ 'nan:

-Tɩ man nɛn Bali -le -fɛa cɩ?

3«Minnun nɛn waa -tɔa 'o 'fli 'lɔ 'nan, -te Bali 'ka 'palɛ 'o 'va dɩɛ, wa'a 'kɔlaman fɛ -tʋ drɛdɩ -a dɩɛ, Bali -le -fɛa a o man, kɔɔ -wɛɛ cɩ Bali -le mingɔnnɛn trɛdanɔn 'a.

4Minnun nɛn o cɩ -trunnan 'o 'man wɩnun lɔ bɛ, Bali -le -fɛa a o man, kɔɔ Bali o "siiman.

5Minnun nɛn o cɩ min -trɔɔ -a bɛ, Bali -le -fɛa a o man, kɔɔ 'trɛ nɛn Bali -a 'vɩ bɛ -wɛɛ cɩ -a da 'nɔn 'a.

6Minnun nɛn Bali -le 'wɩ tɩglɩ drɛdɩ dra o -tɛa "bɛ, Bali -le -fɛa a o man, kɔɔ Bali o ci -taa "tra 'wɩ zɩɛ -a drɛdɩ -a.

7Minnun nɛn min nyrinda -sɛan "o da bɛ, Bali -le -fɛa a o man, kɔɔ Bali o nyrinda "sia.

8Minnun nɛn o 'wɩ dra 'o 'ci 'fɩdaa 'a bɛ, Bali -le -fɛa a o man, kɔɔ o -taa Bali yɩlɛ.

9Minnun nɛn waa -wɛɛman 'nan minnun yei 'e 'fʋ -trɔɔ bɛ, Bali -le -fɛa a o man, kɔɔ Bali -taa "o laabʋlɛ 'yee 'nɛnnun.

10Minnun nɛn o cɩ 'tɛ 'panan o da Bali ci 'sɔ wɩ drɛdɩ -le "wɛan bɛ, Bali -le -fɛa a o man, kɔɔ -wɛɛ cɩ Bali -le mingɔnnɛn trɛdanɔn 'a.

11-Te o 'ka "srɔnman 'mɛn "wɛan oo, -te o 'tɛ "paa 'ka da 'mɛn "wɛan oo, -te o 'wɩ 'wlidɩ 'tɔ 'tʋdʋ pɛɛnɔn ve 'ka man 'wlu 'a 'mɛn "wɛan oo, Bali -le -fɛa a 'ka man! 12'Ka 'ci 'e "nran 'e 'ciɩla "da, kɔɔ 'ka 'kopa -kɔan -dan laji. Bali 'lewei vɩnɔn nɛn 'ka 'lɔ 'e 'flin bɛ, 'wɩ 'tʋwli zɩɛ minnun -wee drɛ.»

Zozi -srunɔn a 'trɛda "le -wɛ -le 'wɩ 'zʋ

(Mk 9.50; Lk 14.34-35)

13«Ka ya 'trɛda "le -wɛ -le 'wɩ 'zʋ. -Te -wɛ 'nɔnnɔn 'si "man "bɛ, -mɛ "a nɛn waa dra 'nɔnnɔn? E 'ka fɛ -tʋ drɛvɛ -a "nyian "fo "dɩ. Waa wɛɛnman, -e minnun 'o "taanla "da.»

Zozi -srunɔn a 'trɛda "le 'tɛ 'san -le 'wɩ 'zʋ

(Mk 4.21; Lk 8.16)

14«Ka ya 'trɛda "le 'tɛ 'san -le 'wɩ 'zʋ. 'Fla nɛn pɔn da lou "bɛ, e 'ka 'e yɔɔdɩ dɩ, -a -tʋwli "nɛn "nyian 'cee vɛ -a. 15Ɛn wa'a -kannɛn -fɔa "nɛn -e 'o yɔɔ -pɔ wlu dɩ. 'Pian waa -tɔala fɛnan 'wein da, -e 'e min pɛɛnɔn nɛn 'kuin bɛ o va drɛ 'wein. 16'Wɩ 'tʋwli zɩɛ -a 'bɔ nɛn 'cee vɛ -a, minnun pɛɛnɔn 'o 'ka 'san yɩ! Ɛn 'wɩ "yi "nɛn kaa dra bɛ 'o yɩ, -e 'o 'ka "tɩ "nɛn laji bɛ -a 'tɔ drɛ -dan.»

Zozi 'ta Bali -le -pei 'lɛ sɔɔlɛ

(Lk 16.17)

17«Te -a -cin 'e 'kɔn 'ka 'ji 'nan, an -ta Moizi -le -pei klu -sɛnlɛa ji dɩ! Te -a -cin 'e 'kɔn 'ka 'ji "nyian 'nan, an -ta Bali 'lewei vɩnɔn wei klu -sɛnlɛa ji dɩ! Ma'an 'talɛ 'wɩnun zɩɛ -a klu -sɛnlɛa ji dɩ, an -ta 'nan -e 'an o 'lɛ sɔɔ 'pian. 18Maan ve 'cɛɛ 'wɩ tɩglɩ 'a 'nan, -te labli 'lee 'trɛ 'ka tian 'nyanlɛ dɩɛ, te -pei -le 'wɩ "wɛnnɛn 'tʋwli "cɛ 'ka 'sia "da "dɩ -trilii, -e 'wɩ pɛɛnɔn nɛn -pei -a 'vɩ bɛ 'e 'lɛ sɔɔ. 19-Yee "wɛan min nɛn e Bali -le -pei "wɛnnɛn 'tʋwli srɛ bɛ, ɛn e 'wɩ paa minnun ji 'nan, 'o drɛ "le 'yee 'wɩ 'zʋ bɛ, Bali -le mingɔnnɛn trɛda bɛ, min zɩɛ -yɛɛ -kɔan min "wɛnnɛn 'a. 'Pian min nɛn e 'ta 'wʋla Bali -le -pei da, ɛn yaa "paaman minnun ji 'nan 'o 'ta wʋla "da "bɛ, Bali -le mingɔnnɛn trɛda bɛ, min zɩɛ -yɛɛ -kɔan min -dan a. 20-Yee "wɛan maan ve 'cɛɛ 'nan, -te 'ka drɛ wɩ "yinun 'ka 'mlinlɛ 'fluba 'ci vɩnɔn 'lee Farizɛn 'nɔn 'le vɛ da dɩɛ, ka'a -ko Bali -le mingɔnnɛn 'trɛda "fo "dɩ.»

'Wɩ 'wlidɩ pɛɛnɔn a -tʋwli

(Lk 12.57-59)

21«Kaa 'man 'nan, waa 'vɩ -kaa tranun lɛ 'nan:

‹Te blamin 'e drɛ min -tɛzan -a dɩ!

Min nɛn e min -tɛ bɛ,

o -ko -a tin 'banɔn 'cɛin -da.›

22'Pian 'an 'bɔ, "an "ve 'cɛɛ 'nan, min nɛn 'bli 'fɔ "ji 'e "bʋɩ man bɛ, o -ko -a tin 'banɔn 'cɛin -da. Ɛn min nɛn yaa 'vɩ 'e "bʋɩ lɛ -blʋzan bɛ, o -ko -a tin 'banɔn -dandan cɛin -da. Ɛn min nɛn yaa 'vɩ 'e "bʋɩ lɛ klinzan bɛ, e ya "le 'o -fɔ 'tɛ nɛn -a va yra yɩdɩ 'leda "ka "dɩɛ, -a va.

23-Te i -kʋ Bali -panvɛ -a Bali -pannan, ɛn -a -cin -trɔa 'i 'ji 'nan, 'wɩ a 'ka 'vale 'i "bʋɩ -tʋ -a 'ka yei "bɛ, 24'i Bali -panvɛ zɩɛ -a 'tʋɩla Bali -pannan bɛ, -e 'i 'kʋ 'i "bʋɩ zɩɛ -a va. 'I 'ka yei "sɛn 'e cin va 'vaa -e 'i 'ta 'yie 'sraga bʋ Bali lɛ.

25-Te min -tʋ 'i 'sanman drɛ, ɛn ka "ta -ko -a tin 'balɛ bɛ, 'i 'fɔ 'e 'flin 'i 'ka yei "sɛn 'e cin va, "tɔgɔ 'yei 'nɔn tin 'bazan lɛ, -e tin 'bazan 'e 'i 'fɔ -pʋ 'kuin. 26Maan ve 'yiɛ 'wɩ tɩglɩ 'a 'nan, "yiɛ vɩnan i bɔla -pʋ 'kɔn zɩɛ -a -ji bɛ, te i cɛɛn -yee "lala pɛɛnɔn bɔladɩ man.»

Wa'a min nan 'lee min -sran -wɛɛman dɩ

(Mk 9.43-48)

27«Kaa 'man 'nan, Bali "e 'nan:

‹Te blamin 'e min nan -wɛɛ "dɩ,

ɛn te 'e min -sran -wɛɛ "dɩ!›

28'Pian 'an 'bɔ, "an "ve 'cɛɛ 'nan, min nɛn e min nan -nanjɛɛn, ɛn -a 'bli bʋ "man "bɛ, te yaa wɛɛ 'va.

29-Yee "wɛan maan ve 'cɛɛ 'nan, -te 'i 'pɛ "yi "da yiɛ 'bɛ -maan i 'wɩ 'wlidɩ "dra bɛ, 'i 'si "ji -e 'i tuʋ -kɔɔbli! Kɔɔ -te 'i 'man 'mɛn -tʋwli "cɛ srɛ bɛ, -a "yi "mlian 'i 'bɔ po -fɔdɩ 'tɛ nɛn -a va yra yɩdɩ 'leda "ka "dɩɛ, -a va da. 30Ɛn -te 'i 'pɛ "yi 'bɛ -maan i 'wɩ 'wlidɩ "dra bɛ, 'i 'cɛn -e 'i tuʋ -kɔɔbli! Kɔɔ -te 'i 'man 'mɛn -tʋwli "cɛ srɛ bɛ, -a "yi "mlian 'i 'bɔ po -fɔdɩ 'tɛ nɛn -a va yra yɩdɩ 'leda "ka "dɩɛ, -a va da.»

Min nan bɔladɩ da wɩ

(Lk 16.18)

31«Bali -a 'vɩ "nyian 'nan:

‹-Te min "ta 'e nan bɔala bɛ,

'fluba nɛn yaa -kɔɔnman 'nan yaa 'bɔla bɛ,

'e 'nɔn -yrɛ 'vaa -e 'e bɔla.›

32'Pian 'an 'bɔ, "an "ve 'cɛɛ 'nan, min nɛn e nan 'bɔla, te -kɔnnɛn -wɛɛdɩ man "cɛɛ dɩɛ, te min zɩɛ -yɛɛ vɩnan 'e -kɔnnɛn -wɛɛ -kɔnnɛn pee 'padɩ -a. Ɛn min nɛn e lɩ zɩɛ -a 'pa bɛ, te Bali 'lɛ zia bɛ e min nan wɛɛ.»

Zozi -srunɔn 'ka 'wɩ 'ji -pɛ wuanla Bali 'tɔ da dɩ

33«Kaa 'man 'nan, waa 'vɩ -kaa tranun lɛ 'nan:

‹Te blamin 'e 'wlu man -pɛ wluan Bali 'tɔ da dɩ!

'Pian 'wɩ oo 'wɩ nɛn

'e 'pɛ wluan 'ji Minsan Bali 'tɔ bɛ,

yaa 'lɛ sɔɔman -kpɔ.›

34'Pian 'an 'bɔ, "an "ve 'cɛɛ 'nan, te 'ka fɛ -tʋ -ji -pɛ wluan "fo "dɩ! Ɛn te 'ka labli drɛ 'cee 'wɩ nan yɩzan -a "fo "dɩ, kɔɔ e ya Bali -le mingɔnnɛn pɛin -a. 35Te 'ka 'trɛ drɛ 'cee 'wɩ nan yɩzan -a "fo "dɩ, kɔɔ e ya Bali cɛin -trɔanan "a. Te 'ka Zeruzalɛm 'trɛ drɛ 'cee 'wɩ nan yɩzan -a "fo "dɩ, kɔɔ e ya Bali nɛn mingɔnnɛn -dan a bɛ -a 'fla -a. 36Ɛn te 'ka vɩnan 'wɩ 'e 'bɔ 'ka man 'wɩ 'tʋ -ji, -e 'ka 'wulo 'e 'kʋ -ji dɩ, kɔɔ ka'a 'kɔlaman 'ka 'wulo "jɛ pou -tʋwli "cɛ liladɩ -a 'fuvu dɩ, ɛn ka'a 'kɔlaman -a liladɩ -a tiidii "dɩ. 37-Te e ya -inyan -a bɛ, 'ka vɩ -inyan! -Te e ya -cɛjɛ -a bɛ, 'ka vɩ -cɛjɛ! 'Wɩ pɛɛnɔn nɛn cɛɛ ve -a -sru "bɛ, 'e "sia Satan nɛn e 'wɩ 'wlidɩ "paa 'nyranman -a bɛ -a va.»

Zozi -srunɔn 'ka 'wɩ 'lɛji tɔa dɩ

(Lk 6.29-30)

38«Kaa 'man 'nan waa 'vɩ 'nan:

‹-Te min 'i yiɛ -wi bɛ,

'i -yee vɛ -wi!

Ɛn -te min 'i 'shɛ 'sʋ bɛ,

'i -yee vɛ 'sʋ!›

39'Pian 'an 'bɔ, "an "ve 'cɛɛ 'nan, te 'ka 'wɩ 'lɛji -tɔ 'wɩ 'wlidɩ "drɛzan lɛ dɩ. -Te min 'pa 'fɔ 'i 'pɛ "yi "da 'klanbo "da bɛ, 'i 'pɛ bʋ davɛ -kɔɔn "nyian -yrɛ! 40-Te min a "va 'nan 'e 'ko 'yia tin 'bazan cɛin -da, 'yie -tralɛ 'sidɩ -le "wɛan bɛ, 'i 'ta sɔ nɛn -a 'wɩ cɩ 'i man bɛ, 'i 'nɔn -yrɛ "nyian! 41-Te min -tʋ -trɔ -tɔ 'i 'win -ji -sa -a, 'nan 'i 'kʋ -a kilo -tʋ da bɛ, 'i 'pa "da "nyian -tʋ! 42-Te min fɛ laabʋ 'i 'lɔ bɛ, 'i 'nɔn -yrɛ. Ɛn te 'i koda -tɔ min nɛn e -ta fɛ 'fɛlɛ 'i 'lɔ bɛ -yrɛ "dɩ!»

Zozi -srunɔn 'o 'nanmannɔn ye "yi

(Lk 6.27-28, 32-36)

43«Kaa 'man 'nan waa 'vɩ 'nan:

‹Blamin 'e bɔɛzan -tʋ yɩ "yi,

'pian 'e 'nan 'e 'nanmanzan man!›

44'Pian 'an 'bɔ, "an "ve 'cɛɛ 'nan, 'ka 'ka 'nanmannɔn yɩ "yi, ɛn "nyian bɛ 'ka Bali trʋ 'ba minnun nɛn o 'tɛ "paa 'ka da bɛ, -wee 'wɩ man! 45'Wɩnun zɩɛ -a 'bɔ nɛn 'ka drɛ, -e 'ka 'kɔn 'ka "tɩ nɛn laji bɛ -yee 'nɛnnun tɩglɩ 'a. Kɔɔ e yidɛ wuanla 'wɩ 'wlidɩ "drɛnɔn 'lee 'wɩ "yi "drɛnɔn da, ɛn e laa -fɛan min -wlidɩnun 'lee min tɩglɩnun da. 46-Te minnun nɛn o 'ka ye "yi "bɛ, o 'saza nɛn ka o ye "yi "bɛ, te -a -cin 'e 'kɔn 'ka 'ji 'nan Bali -a man "yi "dra 'cɛɛ dɩ! 'Sukɔlɛ 'sinɔn nɛn 'wɩ 'wlidɩ "drɛnɔn 'a bɛ, 'wɩ 'bɔ zɩɛ -nyrɛn "o "dra. 47Ɛn -te 'ka "bʋɩnun 'saza nɛn ka 'o 'tɔ bo bɛ, ka'a 'wɩ -dan drɛlɛ "fo "dɩ. Kɔɔ minnun nɛn wa'a Bali tɔa dɩɛ, 'wɩ 'tʋwli zɩɛ -a 'bɔ nɛn "o "dra. 48'Ka 'kɔn tɩglɩ "le zɩ 'ka "tɩ Bali nɛn laji bɛ e cɩ tɩglɩ bɛ -yee 'wɩ 'zʋ.»