Search form

Matie 5:13

Zozi -srunɔn a 'trɛda "le -wɛ -le 'wɩ 'zʋ

(Mk 9.50; Lk 14.34-35)

13«Ka ya 'trɛda "le -wɛ -le 'wɩ 'zʋ. -Te -wɛ 'nɔnnɔn 'si "man "bɛ, -mɛ "a nɛn waa dra 'nɔnnɔn? E 'ka fɛ -tʋ drɛvɛ -a "nyian "fo "dɩ. Waa wɛɛnman, -e minnun 'o "taanla "da.»