Search form

Matie 5:18

18Maan ve 'cɛɛ 'wɩ tɩglɩ 'a 'nan, -te labli 'lee 'trɛ 'ka tian 'nyanlɛ dɩɛ, te -pei -le 'wɩ "wɛnnɛn 'tʋwli "cɛ 'ka 'sia "da "dɩ -trilii, -e 'wɩ pɛɛnɔn nɛn -pei -a 'vɩ bɛ 'e 'lɛ sɔɔ.