Search form

Matie 5:29

29-Yee "wɛan maan ve 'cɛɛ 'nan, -te 'i 'pɛ "yi "da yiɛ 'bɛ -maan i 'wɩ 'wlidɩ "dra bɛ, 'i 'si "ji -e 'i tuʋ -kɔɔbli! Kɔɔ -te 'i 'man 'mɛn -tʋwli "cɛ srɛ bɛ, -a "yi "mlian 'i 'bɔ po -fɔdɩ 'tɛ nɛn -a va yra yɩdɩ 'leda "ka "dɩɛ, -a va da.