Search form

Matie 6:2

2-Yee "wɛan fɛ oo fɛ nɛn yia -nɔan seezan lɛ bɛ, te 'i 'nan wɩ fuila "man "dɩ! 'Wɩ zɩɛ -a 'bɔ nɛn minnun nɛn o 'wɩ dra min yiɛ lɛ bɛ, waa dra cin yɩ 'kuin, ɛn waa dra "nyian -guada. Waa -nan wɩ ve 'nan -e minnun 'e 'o 'tɔ "yi "vɩ -le "wɛan. Maan ve 'cɛɛ 'wɩ tɩglɩ 'a 'nan, o 'o -kopa 'yɩ 'va.