Search form

Matie 6:6

6'Pian 'yie vɛ bɛ, -te i ya "va 'nan i Bali trʋ "baa bɛ, 'i wla 'yie 'kɔn "bʋ "ji, 'i 'lɛ wʋ, -e 'i "tɩ "nɛn e cɩ fɛ yɔɔdɩ 'bɔ zɩɛ -a -nan bɛ, 'i trʋ 'ba. -Te i ya -a drɛnan zɩɛ, 'i "tɩ "nɛn e 'wɩ yɔɔdɩ ye bɛ, yei -ko "paa.