Search form

Matie 7:24

24-Yee "wɛan nɛn, 'wɩnun nɛn maan ve 'cɛɛ 'gʋɛ, -te min nɛn yaa 'man, ɛn yaa ta 'ta 'wʋ bɛ, te -a san a "le 'nan 'wɩ 'tɔzan nɛn e 'yee 'kɔn -klu cɛɛn 'e trʋdɩ, ɛn yaa -pʋ -fɔ 'plɛblɛ bɛ, -yee 'wɩ 'zʋ.