Search form

Matie 9:18

'Plɛblɛ a Zozi 'lɔ fɛ pɛɛnɔn da

(Mk 5.21-43; Lk 8.40-56)

18Zozi a 'wɩnun zɩɛ -a vɩnan -wlɛ, tɔɔn ɛn min tazan -tʋ -ta. E "po sɔɔn "wlu, ɛn e -yrɛ 'nan: «'An 'lu "sia -kanan 'nun -naagʋ. 'Pian 'i yra 'si, 'i 'ta 'i 'pɛ 'pla "da, -e 'e 'fuʋ!»