Search form

Matie 9:5

5-Te maan 'vɩ -yrɛ 'nan: ‹'Wɩnun nɛn yia drɛ 'wlidɩ "bɛ, maan fui›, 'bɛ a -tʋ. Ɛn -te maan 'vɩ -yrɛ 'nan: ‹'I 'wluan, 'i 'tɔ lou, 'i 'ta wʋ›, 'bɛ a -tʋ. 'Wɩ "fli zɩɛ -a "cɛn "vɩdɩ 'bɛ cɩ 'plɛblɛ?