Search form

Rɔmɛn 1:18

Bali -le tin a 'e 'tɛdɩ 'trɛda blamin da

18-A -ci a 'e 'sidɩ 'wein 'nan, Bali -le nyran -blɩdɩ a 'e 'pladɩ blamin man. Wa'a Bali bɔa dɩ, ɛn o 'wɩ 'wlidɩ 'tɔ 'tʋdʋ pɛɛnɔn dra. 'Wɩ 'wlidɩ "drɛdɩ -a nɛn o -si -tɔa Bali -le 'wɩ tɩglɩ 'lɔ.