Search form

Rɔmɛn 1:23

23Bali nɛn e ya -nan 'li 'trilii, ɛn e ya "le blamin 'e bɔ bɛ, wa'a 'bɛ bɔlɛ dɩ. 'Pian blamin nɛn 'bɛ -kaa "bɛ, 'bɛ min yibanun bɛ wɛɛ bɔa. Ɛn "nyian bɛ o "lomannun 'lee -wi 'tɔ 'tʋdʋ pɛɛnɔn yiba drɛ 'wee Bali -a, te waa bɔa.