Search form

Rɔmɛn 1:27

27-A -tʋwli "nɛn "nyian -klɔnmɔnnun -a dra. Lɩmɔn 'lee -klɔnmɔn nɛn o nyianla lɩ 'lee -kɔnnɛn -a bɛ wɛɛ 'tʋɩ. Ɛn -klɔnmɔn 'lee -klɔnmɔn 'o cin -wɛɛdɩ 'yɩ "yi, te o nyianla. 'Wɩ nɛn e 'ka "le blamin 'e drɛ dɩɛ, -klɔnmɔn 'lee -klɔnmɔn -a dra 'o cin va. 'O 'bɔ 'ci 'sɔ wɩnun -wlidɩ "nɛn, o 'ta 'wʋla -a -sru "bɛ, -a "nɛn "wɩ 'bɛ bɔa o man zɩɛ.