Search form

Rɔmɛn 11:17

17Izraɛl 'nɔn a "le yiba nɛn waa pɛ -mie cɛɛn "da "bɛ -yee 'wɩ 'zʋ. Ɛn 'ka 'bɔ nɛn ka 'ka Zuif 'nɔn 'a dɩɛ, 'cɛɛ cɩ "le 'nan plɔ -ji yiba "pɛnun nɛn waa -tɔɔ yiba "pɛnun zɩɛ o "pa 'ji bɛ -wee 'wɩ 'zʋ. 'Bɛ nɛn 'gʋɛ 'cee 'plɛblɛ "sia yiba 'bɔ pou ji.