Search form

Rɔmɛn 11:4

4-Mɛ "wɩ nɛn Bali -a 'vɩ Eli lɛ? Yaa 'vɩ -yrɛ 'nan:

«An minnun 'si "va -kpi 'sɔravli (7.000) 'mɛn vɛ -a.

Minnun zɩɛ wa'a 'o "po -sɔɔnlɛa yiba "min nɛn

waa laabo Baal bɛ -a wlu -e 'o bɔ dɩ.»