Search form

Rɔmɛn 12:1

Zozinɔn 'le 'ta wʋ -pɛ -kɔan 'kɔ?

1'An "bʋɩ Zozinɔn, kaa 'yɩ 'nan Bali -le min nyrinda nɛn yaa "sia bɛ e ya -dan, -yee "wɛan an 'ka trʋ "baa 'nan, 'ka 'fli -nɔn Bali lɛ "le 'sraga nɛn kaa 'bʋ -yrɛ. 'Pian 'ka yiɛ 'e 'fʋ "man, ɛn 'ka 'kɔn Bali -le vɛ -a "fo, ɛn 'cee 'ta wʋ -pɛ pɛɛnɔn 'e 'sɔ -yrɛ. Bali bɔdɩ tɩglɩ nɛn e cɩ "le min 'e drɛ Bali lɛ bɛ, -nyrɛn zɩɛ.