Search form

Rɔmɛn 2

Bali minnun pɛɛnɔn 'le 'wɩ tin "baa

1'Wɩ 'wlidɩ "drɛnɔn 'ka 'kɔlaman 'wee tin 'nɔnnɔn -wɛɛdɩ -a Bali 'lɛ dɩ. Ɛn 'i 'bɔ "nyian, min nɛn i cɩ -a, ɛn i tin -tɛa "o da bɛ, yi'a 'kɔlaman 'yie tin 'nɔnnɔn -wɛɛdɩ -a Bali 'lɛ dɩ. -A -cin 'e 'kɔn 'i 'ji 'nan, -te i ya tin -tɛnan minnun da bɛ, te i ya tin -tɛnan 'i 'bɔ 'fli da. Kɔɔ i ya 'wɩ 'wlidɩ "drɛzan -a "le -wee 'wɩ 'zʋ. 2Minnun pɛɛnɔn nɛn o 'wɩ 'wlidɩnun zɩɛ -a dra bɛ, Bali tin -tɛa "o da 'e 'nɔan da. -Kaa -tɔa zɩ. 3I tin -tɛa "minnun zɩɛ o da, te i ya 'wɩ 'wlidɩ "drɛzan "le -wee 'wɩ 'zʋ. -Te -a -cin a 'i 'ji 'nan Bali 'ka tin tɛa 'i da dɩɛ, te i ya 'i 'fli see "paanan. 4Bali ci a "yi, ɛn e 'wɩ man -pɛan "sidɔ, ɛn e -sɛanla min man -trɔɔ. -Kaa -tɔa zɩ. 'Pian -te 'wɩnun zɩɛ -a -cin nɛn 'i 'ji, -yee "wɛan nɛn i 'wɩ 'wlidɩ "dra bɛ, te i ya 'i 'fli see "paanan, ɛn i ya Bali -le "yi -fɔlanan 'i "trɔɛn -sru. E ya "le 'i -tɔ 'nan, Bali a "va 'nan 'i 'si 'wɩ 'wlidɩ "drɛdɩ man -e 'i -sɔɔnla 'e -sru, -yee "wɛan nɛn 'e 'man -sɛanla 'i 'va!

5'Pian i ya "trɔɛn "yuyu 'tannan, ɛn i 'ka "vale 'i "sia 'wɩ 'wlidɩ "drɛdɩ man dɩ. 'Wɩ nɛn i cɩ "man zɩɛ, Bali -le nyran -blɩdɩ -dan nɛn i cɩ -a planan 'i 'fli man. E bɔa 'i man yi nɛn Bali 'yee nyran -blɩdɩ ci -kɔɔnman 'e 'nɔan da bɛ -a da.

6Yi zɩɛ -a da nɛn 'wɩ nɛn min -tʋ -a drɛ bɛ Bali -a man -pan wo -a san lɛ. 7'Belidɩ nɛn ya'a 'nyaan dɩɛ, yaa -nɔan "minnun nɛn o "koe 'ka 'nyanlɛ Bali ci 'sɔ wɩ drɛdɩ -a dɩɛ -wlɛ. Kɔɔ tʋ pɛɛnɔn man bɛ, waa -wɛɛman 'nan Bali 'e 'tɔ -dan 'nɔn 'wlɛ, ɛn waa -wɛɛman 'nan 'belidɩ nɛn ya'a 'nyaan dɩɛ 'e drɛ 'wee vɛ -a. 8'Pian Bali -le nyran -blɩdɩ -dan bɛ, e ya minnun nɛn 'o 'bɔ 'ci 'sɔ wɩnun -wlidɩ 'yɩ "yi "bɛ -wee vɛ -a. Kɔɔ tʋ pɛɛnɔn man bɛ, o 'wɩ 'wlidɩ "drɛdɩ 'yɩ "yi, te o Bali -le 'wɩ tɩglɩ -fɔala 'o "trɔɛn -sru. 9Maan ve 'cɛɛ 'nan, min -tʋdʋ pɛɛnɔn nɛn o 'wɩ 'wlidɩ drɛ bɛ, yra yɩdɩ bɔa "o man, ɛn "klan -dan o -tɛa. Zuif 'nɔn da nɛn 'e pou "siala, "bɛ -sru -e 'e 'bɔ minnun pɛɛnɔn da. 10'Pian min oo min nɛn e 'wɩ "yi drɛ bɛ, Bali 'tɔ -dan -nɔan -yrɛ, ɛn e -fʋdɩ -trɔɔ -nɔan -yrɛ. Zuif 'nɔn da nɛn 'e pou "siala, "bɛ -sru -e 'e 'bɔ minnun pɛɛnɔn da. 11Kɔɔ Bali 'ka min bo "va "dɩ.

12Maan ve 'cɛɛ 'nan, minnun pɛɛnɔn nɛn o 'wɩ 'wlidɩ drɛ bɛ, Bali tin -tɛa "o da. Min -mienun 'ka -a tɔa 'nan Bali -le -pei -tɔ wɩ a dɩ, te o 'wɩ 'wlidɩ "dra. Bali tin -tɛa "o da, ɛn o -nan -nyaan. 'Pian Zuif 'nɔn Bali -le -pei -tɔ wɩnun -tɔa. -Yee "wɛan -te o 'wɩ 'wlidɩ drɛ bɛ, Bali -le -pei 'bɔ 'bɛ tin -tɛa "o da. 13Kɔɔ Bali 'ka min siala min tɩglɩ 'a 'nan 'e "trɔɛn -tɔa 'yee -pei -tɔ wɩnun lɛ -le "wɛan dɩ. 'Pian min nɛn e 'ta wʋla Bali -le -pei -tɔ wɩnun da bɛ, Bali -a "siala min tɩglɩ 'a.

14Minnun nɛn o 'ka Zuif 'nɔn 'a dɩɛ, wa'a tɔa 'nan Bali -le -pei -tɔ wɩ a dɩ. 'Pian -te o -mie 'wɩ dra "le zɩ Bali -le -pei -a 'vɩ bɛ -yee 'wɩ 'zʋ bɛ, yaa -kɔɔnman 'nan -pei -tɔ wɩ a -wlɔ. 15Ɛn 'wɩ zɩɛ -a drɛdɩ bɛ, yaa -kɔɔnman 'nan, Bali -le -pei -tɔ wɩnun a 'o 'crɛn -tɛdɩ o ji. -Wee -wulo -ji "nrɔndɩ 'bɛ -kɔɔnman zɩɛ, kɔɔ -yɛɛ tin -tɛa "o da, ɛn -yɛɛ -tɔa "o -sru. 16Yi -tʋ bɔa "bɛ, Bali -ciala Zozi Crizi -va -e 'e 'wɩ pɛɛnɔn nɛn 'e yɔɔdɩ min -ji bɛ, -yee tin 'ba. Zozi Crizi -le 'wɩ 'nɔnnɔn nɛn maan ve minnun lɛ bɛ, -yɛɛ 'vɩ zɩ.

Zuif min man "cɛɛ min -le tin dra 'nɔnnɔn Bali 'lɛ dɩ

17Ka -dandan "taan 'nan Zuif 'nɔn nɛn kaa, ɛn Bali -le -pei -tɔ wɩnun a 'ka 'lɔ. Ka 'nan 'cɛɛ Bali -tɔa, 18ɛn kaa ci 'sɔ wɩnun -tɔa. Ɛn zɩ kɔ min 'e 'ta wʋla Bali -le -pei -tɔ wɩnun da bɛ, ka 'nan kaa -tɔa, kɔɔ kaa tranla. 19Ka 'nan 'cɛɛ cɩ minnun nɛn o -si -kɔɔnman yiɛ 'winɔn lɛ bɛ waa. Ɛn 'cɛɛ cɩ minnun nɛn klun va bɛ -wee 'tɛ 'san -a. 20'Ka 'fli "siala 'nan, 'cɛɛ 'wɩ "paala -blʋnɔn lɛ, ɛn 'cɛɛ 'wɩ "paaman nannannun ji. Kɔɔ ka 'nan 'wɩ 'tɔdɩ 'lee 'wɩ tɩglɩ pɛɛnɔn bɛ, e ya 'ka 'lɔ Bali -le -pei 'fluba 'ji.

21Ka ya 'ka 'fli see "paanan. E ya "le 'ka 'wɩ "paa 'ka 'fli ji 'vaa -e 'ka 'wɩ "paa min peenun ji. Kaa ve minnun lɛ 'nan, te 'o crin wʋ dɩ, 'pian te 'ka 'bɔ ka crin wo. 22Kaa ve minnun lɛ 'nan, te 'o min 'nan -wɛɛ "dɩ, 'pian te 'ka 'bɔ ka min nan -wɛɛman. Kaa ve minnun lɛ 'nan, yiba "minnun nɛn min o -paan "bɛ o 'ka "yi "dɩ, 'pian te kaa -nan fɛnun crin wo. 23Ka -dandan "taan 'nan Bali -le -pei -tɔ wɩnun a 'ka 'lɔ, 'pian te ka'a 'ta 'wʋla "da "dɩ. 'Wɩ zɩɛ e ya Bali 'tɔ srɛdɩ -a. 24Ɛn e ya 'e 'crɛn -tɛdɩ Bali -le 'fluba 'ji 'e 'cɛn. Kɔɔ e ya 'e 'crɛn -tɛdɩ 'nan:

«'Ka 'bɔ Zuif 'nɔn 'le "wɛan nɛn Bali 'tɔ a 'e srɛdɩ minnun nɛn o 'ka Zuif 'nɔn 'a dɩɛ o yei.»

-Fɔdɩ -klɔnmɔn -va man "cɛɛ Zuif 'nɔn 'le tin dra 'nɔnnɔn Bali 'lɛ dɩ

25'Wɩ 'kpa, 'ka Zuif 'nɔn bɛ, -te ka ya 'ta wʋlanan Bali -le -pei -tɔ wɩnun da bɛ, 'cee -fɔdɩ -klɔnmɔn -va bɛ -a -ci a. 'Pian -te ka'a 'ta 'wʋla Bali -le -pei -tɔ wɩnun da dɩɛ, 'cee -fɔdɩ -klɔnmɔn -va bɛ, e ya 'wɩ "tun "a Bali 'lɛ. 26Min nɛn e 'ka 'e 'fɔdɩ -klɔnmɔn -va dɩ, ɛn e 'ta wʋla Bali -le -pei -tɔ wɩnun da bɛ, Bali -a "siala "le min nɛn e ya 'e 'fɔdɩ -klɔnmɔn -va bɛ -yee 'wɩ 'zʋ. 27-Yee "wɛan min nɛn e 'ka 'e 'fɔdɩ -klɔnmɔn -va dɩɛ, 'pian te e 'ta wʋla Bali -le -pei -tɔ wɩnun da bɛ, -yɛɛ tin -tɛa 'i 'bɔ nɛn i cɩ Zuif min -a bɛ 'i da. Kɔɔ i ya 'i 'fɔdɩ -klɔnmɔn -va ɛn Bali -le -pei -tɔ wɩnun a 'i 'lɔ, 'pian yi'a 'ta 'wʋla "da "dɩ.

28Zuif min tɩglɩ nɛn e ya Bali -le minnun va min -a bɛ, e 'ka min nɛn e ya Zuif min -a 'e 'kɔlɛ man bɛ -a dɩ. Ɛn e 'ka min nɛn o plɔ 'pla "man -a -fɔdɩ -a -klɔnmɔn -va bɛ -a dɩ. 29'Pian Zuif min tɩglɩ bɛ e ya Zuif min -a 'e 'ji. Ɛn e ya min nɛn Bali lei 'saun -a -fɔ -klɔnmɔn -va bɛ -a. Ya'a 'sia plɔ nɛn blamin -a "paala min man Bali -le -pei -tɔ wɩ da bɛ -a va "fo "dɩ. -Te Zuif min a zɩɛ Bali 'bɔ 'bɛ 'tɔ -dan -nɔan -yrɛ, -yee 'tɔ -dan 'ka 'sia blaminnun va dɩ.