Search form

Rɔmɛn 2:24

24Ɛn e ya 'e 'crɛn -tɛdɩ Bali -le 'fluba 'ji 'e 'cɛn. Kɔɔ e ya 'e 'crɛn -tɛdɩ 'nan:

«'Ka 'bɔ Zuif 'nɔn 'le "wɛan nɛn Bali 'tɔ a 'e srɛdɩ minnun nɛn o 'ka Zuif 'nɔn 'a dɩɛ o yei.»