Search form

Rɔmɛn 2:5

5'Pian i ya "trɔɛn "yuyu 'tannan, ɛn i 'ka "vale 'i "sia 'wɩ 'wlidɩ "drɛdɩ man dɩ. 'Wɩ nɛn i cɩ "man zɩɛ, Bali -le nyran -blɩdɩ -dan nɛn i cɩ -a planan 'i 'fli man. E bɔa 'i man yi nɛn Bali 'yee nyran -blɩdɩ ci -kɔɔnman 'e 'nɔan da bɛ -a da.