Search form

Rɔmɛn 3:1

Bali wei 'bɔla Zuif 'nɔn 'va man "cɛɛ 'wee tin dra 'nɔnnɔn Bali 'lɛ dɩ

1Min nɛn e 'ka Zuif min -a dɩɛ, -te Bali -a "siala 'yee minnun va min -a bɛ, 'wɩ "yi "cɛn 'bɛ cɩ Zuif 'nɔn 'le vɛ -a Bali 'lɛ "mɛn? Ɛn 'wɩ "yi "cɛn "nɛn Zuif min a ye Bali 'lɛ -fɔdɩ -klɔnmɔn -va man?