Search form

Rɔmɛn 3:19

19-Kaa -tɔa 'nan, 'wɩ pɛɛnɔn zɩɛ e ya 'e 'crɛn -tɛdɩ Zuif 'nɔn 'le vɛ -a. Ɛn -yɛɛ -kɔɔnman 'nan -kaa 'bɔ Zuif 'nɔn bɛ, -cee 'tɔ "da 'cɛin "ka "nyian Bali 'lɛ dɩ. Blamin -tʋ 'ka 'kɔlaman 'yee tin 'nɔnnɔn -wɛɛdɩ -a Bali 'lɛ dɩ. E ya zɩɛ 'nan -e Bali -le tin 'e 'kɔn 'e 'tɛdɩ 'trɛdanɔn pɛɛnɔn da.