Search form

Rɔmɛn 4:15

15Bali -le -pei -tɔ wɩnun 'bɛ min "paala Bali -le nyran -blɩdɩ wlu. Kɔɔ blamin -pɛ 'ka 'sɔa -a drɛdɩ -a dɩ. "Te Bali -le -pei -tɔ wɩ "ka "dɩɛ, "te -a srɛ wɩ "ka "dɩ.