Search form

Rɔmɛn 4:16

16-Yee "wɛan fɛ nɛn Bali -tɔ "da Abraam lɛ bɛ, e ya minnun pɛɛnɔn nɛn o yi -tɛala Bali da bɛ -wee vɛ -a. "Yi "tun "nɛn Bali -a drɛ -wlɛ. Yaa drɛ zɩɛ 'nan -e Abraam kludanɔn pɛɛnɔn 'o -kɔla -a "nɛn "blɩdɩ -a. Zuif 'nɔn nɛn Bali -le -pei a -wlɔ "bɛ, -te o yi -tɛra Bali da "le Abraam -le 'wɩ 'zʋ bɛ, o -kɔlaman -a "nɛn "blɩdɩ -a. Ɛn 'lɛglɔn 'pee -jinɔn bɛ, -te o yi -tɛra Bali da "le Abraam -le 'wɩ 'zʋ bɛ, o -kɔlaman "nyian -a "nɛn "blɩdɩ -a. -Yee "wɛan min -tʋdʋ pɛɛnɔn nɛn o yi -tɛala Bali da bɛ, Abraam drɛ "le o tra -le 'wɩ 'zʋ.