Search form

Rɔmɛn 5:9

9Ɛn Zozi Crizi -le -ka nɛn yaa 'wʋ bɛ -yee "wɛan nɛn 'bɛ nɛn 'gʋɛ Bali -kaa 'sia min tɩglɩ 'a 'e 'lɛ. -Te Zozi Crizi 'wɩ zɩɛ -a drɛ, te -kaa ya tian 'wɩ 'wlidɩ "drɛnɔn 'a bɛ, 'bɛ nɛn Bali -kaa 'sia 'e 'lɛ min tɩglɩ 'a 'gʋɛ, -mɛ "wɩ nɛn e -taa -a drɛlɛ -cɛɛ? Maan ve 'cɛɛ 'nan, yi nɛn Bali tin -tɛa 'trɛdanɔn da bɛ, Zozi -kaa "sia Bali -le nyran -blɩdɩ wlu -kpɔ.