Search form

Rɔmɛn 6:19

19Ka ya blaminnun -a, -yee "wɛan 'wɩnun nɛn blamin -a ve bɛ, -a da nɛn 'an 'ci nrɔn ɛn an cɩ 'wɩnun 'gʋɛ -a vɩnan. 'Li 'e tɛdɛ bɛ, 'ka 'man mɛnnun -nɔn 'wɩ 'wlidɩ "nɛn e 'ka "le blamin 'e drɛ dɩɛ -a drɛdɩ lɛ, ɛn ka Bali -le -pei -tɔ wɩnun srɛ -pɛ "kaga "ji. 'Pian 'bɛ nɛn 'gʋɛ, 'ka 'man mɛnnun bɛ, 'ka -nɔn Bali lɛ 'wɩ "yi "drɛ vɛ -a. 'Wɩ zɩɛ -a drɛdɩ 'bɛ -maan 'cee 'ta wʋ -pɛ -taa 'sɔlɛ Bali lɛ.