Search form

Rɔmɛn 7:3

3-Te -a -sran yiɛ a tian "man, ɛn e -kʋ -klɔnmɔn pee -va bɛ, te e 'wɩ 'wlidɩ drɛ -kɔnnɛn -wɛɛdɩ -a. 'Pian -pei -a -si -nɔn -yrɛ 'nan, -te -a -sran -ka bɛ, e -kɔlaman -kʋdɩ -a -klɔnmɔn pee -va, 'nan -e 'o cin 'pa. 'Wɩ zɩɛ e 'ka -kɔnnɛn -wɛɛdɩ -a "fo "dɩ.