Search form

Rɔmɛn 8:31

Bali -le blamin yɩdɩ "yi "bɛ -a -kɔɔn "manvɛ "ka "dɩ

31'Wɩ pɛɛnɔn zɩɛ e ya "le 'e -kaa "koe "tɔ -kaa da. Kɔɔ -te Bali a -kaa va zia bɛ, min 'e 'ci "paa -kaa man, 'pian ya'a -kɔlaman 'wɩ 'tʋ drɛdɩ -a -cɛɛ "fo "dɩ.