Search form

Rɔmɛn 8:36

36'Wɩnun zɩɛ e ya 'e 'crɛn -tɛdɩ Bali -le 'fluba 'ji 'e 'cɛn. Kɔɔ e ya 'e 'crɛn -tɛdɩ 'nan:

«Kʋ drɛ 'yie vɛ -a -le "wɛan

tʋ -tʋdʋ pɛɛnɔn man bɛ,

'kʋ 'ta a 'e "fluladɩ -ka lɛ.

Ɛn minnun 'kʋ "siala 'blanun nɛn o ya -tɛvɛ -a bɛ waa.»