Search form

Rɔmɛn 9:15

15'Pian 'wɩ nɛn Bali -a 'vɩ Moizi lɛ bɛ, 'ka 'ci "nrɔn "da "tʋ. Yaa 'vɩ -yrɛ 'nan:

«Min nɛn an cɩ "vale 'an nyrinda "sia bɛ,

-a san nɛn maan nyrinda "sia.

Ɛn min nɛn an cɩ "vale 'an "paa "va "bɛ,

-a san va nɛn an "paa.»