Search form

Rɔmɛn 9:16

16-Yee "wɛan Bali -le min nyrinda 'sidɩ 'lee -yee 'padɩ min va bɛ, ya'a 'sia min 'bɔ 'va dɩ. Ɛn e 'ka 'nan min -a -wɛɛman 'e 'bɔ 'le 'plɛblɛ 'a dɩ. 'Pian e "sia Bali 'bɔ nɛn min nyrinda -sɛan "da "bɛ -a va.