Search form

Rɔmɛn 9:17

17Ɛn "nyian bɛ, 'ka 'ci "nrɔn 'wɩ nɛn Bali -a 'vɩ Ezipti mingɔnnɛn nɛn waa laabo Faraɔn bɛ -yrɛ "bɛ -a da. Kɔɔ e ya 'e 'crɛn -tɛdɩ 'nan:

«Mɛin drɛ mingɔnnɛn -a,

'nan 'yie "wɛan

-e minnun 'o 'mɛn 'plɛblɛ 'ci yɩ,

-e 'waan 'tɔ fuilaman

'trɛda 'lɛglɔn pɛɛnɔn 'ji.»