Search form

Rɔmɛn 9:32

32-Mɛ "le "wɛan nɛn Izraɛl 'nɔn 'ka bɔlɛ -ji dɩ? Fɛ -le "wɛan nɛn wa'a bɔlɛ -ji dɩɛ, -yɛɛ cɩ 'nan, -wee -kɔndɩ "min tɩglɩ 'a Bali 'lɛ bɛ, wa'a -wɛɛlɛ 'nan 'e 'si 'wee yi -tɛradɩ Bali da va dɩ. 'Pian waa wɛɛ 'nan, 'o -kɔan "min tɩglɩ 'a Bali 'lɛ 'ta wʋladɩ -pei -tɔ wɩnun da 'o 'bɔ 'le 'plɛblɛ 'a. -Yee "wɛan o srɔɛn -wi -kɔlɛ nɛn e min -tiala bɛ -a man. -Kɔlɛ zɩɛ Crizi nɛn.