Search form

SAN MATEO 2

Mèn co' anze'f ndxác ngro' liz no làaz par mbi'th too naa mèna Jesucrist co'te' ngóol Jesucrist.

1Co'se' ngolo nguri'th plá huiz ngóol Jesús le'n thìb yèez co' lèe Belén, yèez co' nac thìb yèezya' che'n làaz mèn jude, le'xque' le'n tiempa ngòc thìb mbi' co' ngro' lèe Herod rey loo mèn le'n nación Israel. Làth xtau'a, mzin plá mèn co' anze'f ndxác le'n ciuda Jerusalén. Mèna nde par ned ndlyen huiz. 2Mnibdi's mèna loo mèn ciuda Jerusalén. Ndxab mèna:

―¿Máa mbeto' co' ngóolle'a, à', mbed co' gàc rey loo mèn nación Israel? Nu' gunèele' mbèelhui' co' mblu' le' mbed ngóolle'. Mbèelhui'a mbyú' loo loo nu' par ned ndlyen huiz. Cona, nde nu' axta trè' par tyub xib nu' loo mbed no par còo' nu' yéc nu' loo mbed co' gàc reya.

3Co'se' mbìn Herod con ryete mèn ciuda Jerusalén le' mèna mnibdi's máa mbed, ne'ñeede rey Herod cón li rey Herod. Ale mbyàa mbye'th xtùuz rey Herod. Ne'mbe see teede lezo' rey Herod con ryete mèn che'n ciuda Jerusalén. 4Sya, mbli Herod mandad. Ndye'th ryete mèn co' ngòc jef co' más mnibe' loo nguley' no mèn co' ngòc maistr co' ndlu' cón che'n ley co' mxo'f Moisés loo mèn nación Israel tiempa. Mnibdi's Herod loo mèna. Ndxab Herod:

―¿Ché' non gu' pá gàc co'te' gáal Crist, à'?

5Mèna mcàb loo Herod. Ndxab mèna:

―Crist gáal le'n yèez Belén co' nac thìb yèezya' che'n làaz mèn jude tac tataa ndub di's loo libr co' mque' mèn co' mde'th di's co' ndxab Diox ye's co' ndxab:

6Gu' co' nac mèn yèez Belén co' nac thìb yèezya' che'n làaz mèn jude, mastale' iñaade gu' xal mèn roo no mèn xèn làth mèn co' ñibe' rye yèezya', per làth gu' gáal thìb mbi' co' gàc jef loo gu' co' ñibe', no co' tyoo ner, no co' quenap mèn co' nac mèn nación Israel co' nac mèn nacionpe' daa.

7Sya, xexte ngurez rey Herod mèn co' ndxáca par huen huen ñibdi's Herod loo mèna par ta' mèna cuent loo Herod pól mtlo ngòc gunèe mèna mbyú' loo mbèelhui' loo mèna. 8Ngoloa, mtel' rey Herod mèna par ya mèna par ned le'n yèez Belén. Ndxab rey loo mèna:

―Huàa que tee gu' le'n yèeza. Huen huen ñibdi's gu' cón che'n mbeda loo mèn yèeza. No co'se' yilo zyal gu' mbeda, yi'th ta' gu' cuenta loon par ga too naan mbed, par tyub xiben no còo'en yéquen loo mbed, ne.

9-10Co'se' ngolo mbìn mèna di's co' ndxab rey, mxen mèna ned, nda mèna. Láth ndoo mèna ned, nda mèna par yèez Belén, mbere mbèelhui', mbyú' loo mbèelhui' loo mèna tedib vez, leque mbèelhui' co' mbyú' loo loo mèna co'se' mdoo mèna ned ndoore', nde mèna par ned ndlyen huiz. Co'se' gunèe mèn co' ndxáca mbèelhui'a, anze'f mdyac tín' lezo' mèna axta plóthe. Le' mbèelhui'a na, xèegà xèegà nda nerte loo mèna tedib vez axtaque' mblu' mbèelhui' loo mèna co'te' ngo mbed. Sya, xèe ngo too mbèelhui'a gáp yéc yòo co'te' ngo mbed, xgan' Mari. 11Sya, ngòo mèna loo lue' co'te' ngòc liz mèn co'te' ngo xna' mbed con mbed. Texal gunèe mèna mbed con xna' mbed co' ngro' lèe Mari, ale mdub xib mèna loo mbed no mcòo' mèna yéc mèna loo mbed no ndxab mèna loo Diox:

―¡Ay, Dio's! Mbi' roo no mbi' xèn gàc mbed ndxè'.

Ngoloa, mxal' mèna caj mèna co'te' ndxosua' tesor. Angmda'la's mèna tesor càa xna' mbed, co' gàc che'npe' mbed yiloa. Tesora nac or, no thìb xla' co' ndlya' xal zen yal', no thìb xla' co' ndlya' xal perfum co' lèe mirr. 12Ngolo mbli mèna con'a, mda' Diox cuent loo mèn co' ndxáca làth mcal' le'n huiza ne'berede mèna leque ned nde mèna par ne'ri'thte mèna co'te' nac liz rey Herod. Sya, mxen mèna tedib ned, ndyàa mèna par làaz mèna.

Chè no Mari mxon' no mbeto' co' ngro' lèe Jesús par ned le'n nación mèn egipt.

13Co'se' ngolo mxen mèn co' ndxáca ned ndyàa mèna, thìb angl che'n Tad Diox mxo'f loo loo Chè làth mcal'. Ndxab angl loo Chè:

―Chè, jer goo che. Leque nal yál' fxen ned. Be' mbed con xna' mbed. Huàa xon' par ned le'n nación mèn egipt. Gòo gu' tya axtaque' lin avis loo gu'. Tac rey Herod ndlya's cua'n mbed par guthxù' Herod mbed.

14Sya, ngro' mcal' loo Chè. Ngo che Chè. Ndxab Chè loo Mari:

―Mari, jer goo che. Nda no na' mbed par ned le'n nación mèn egipt nalle'. Mbe' Chè mbed no xna' mbed yál'a. Mxon' no Chè ryop Mari par ned le'n nación mèn egipt. 15Ngo ban Chè ryop Mari, co' ngòc xin' sa'l Chè, con mbed le'n nación mèn egipt axta mzin huiz nguth Herod. Ngòc con' ndxè' loo Chè no loo mbed par ngòcque', no par mdyaaque', no par mdubque' di's co' gunii Tad Diox por cón che'n mèn co' mde'th di's co' ndxab Diox xal nac di's co' ndxab Diox:

―Par ned le'n nación che'n làaz mèn egipt ngo casloo xgan'en. No co'te' ngo casloo xgan'en, mblin par mbere xgan'en, ndye'th xgan'en par ned liz no làaz xgan'en tedib vez.

Herod mnibe' ngua yuth solndad myen'bi' bix le'n yèez Belén.

16Co'se' mden' rey Herod ya ne'ngri'thte mèn co' ndxáca liz rey Herod tedib vez, syare' mda' rey Herod cuent cón che'n mbed no cón che'n mèna le' mèn co' ndxáca mxìis no Herod. Sya, ngocloo tín' Herod. Ale de xyàn mnibe' Herod loo solndad par ya yuth solndad ryete myen' bix co' nac ante myen'bi' co' nzo ban le'n yèez Belén no le'n rye yèezya' co' ñibe' yèez Belén, myen' bix co' nzo chop lin' par xàn', co' nee di's, xal nda tee tiemp co' mda' mèn co' ndxáca cuent loo Herod par bel'que' yigaa mbed xin' Mari loo solndad làtha. 17Axta syare' mdyaa di's no mdubque' di's co' ndxab Jeremi co' mde'th di's co' ndxab Diox, co' mque' Jeremi ye's loo libr co' nac xti's Diox co' mbez:

18Anze'f thìb ruid mbyèn le'n yèez Ramá. Tant thìb mèngo'r mdub yen mèn no lezo' mèn no tant mbín' mèn no ngrozèe yath mèn. Ne' tí' yéc no ne' tí' lezo' rye mèngot co' nac mèn nación Israel por mbín' mèngota por cón che'n xgan' bix mèngota. Indlya'ste mèngota tegán mèngota lezo' mèngota no yende mod tegán taamas mèn lezo' mèngota tac ryete myen'bi' bix xgan' mèngota nguth.

19Co'se' mzin huiz nguth rey Herod, thìb angl co' mtel' Tad Diox mbere mxo'f loo angl loo Chè làth mcal' le'n nación mèn egipt. Ndxab angl loo Chè:

20―Chè, Diox mtel' daa par gal lin avis lool: Fthop taa rye con' ngue nol. Tac gu' bii no mbed par ned le'n yèezya' che'n làaz mèn nación Israel. Tac mèn co' mbli purad par guth mèn mbed, mèna nguthle'.

21Sya, co'se' ngo nìi izlyo' tedib huiz co' nde nquea, mthop mtaa Chè rye con' co' ngòc che'n Chè. Sya, ndxab Chè loo Mari:

―Ndyàa no na' mbed par ned le'n yèezya' che'n làaz mèn nación Israel.

22Láth ndoo Chè ned con Mari no mbed, nda zin Chè le'n yèezya' che'n làaz mèn nación Israel, mbìn Chè le' Arquela, xgan' rey Herod, nacle' gobernador loo mèn gulàaz Jude lugar che'n Herod, xud Arquela. Sya, mzyeb Chè bii Chè par ned le'n yèezya' co' nac làaz mèn jude. Tya, mbere Diox, mdoodi's no Diox Chè làth mcal' xá mod li Chè. Ngoloa, mxen Chè ned con Mari co' nac xa'got Chè no con mbed co' nac Jesús. Ndyàa Chè le'n thìb yèez chu'th co' nac yèezya' che'n làaz mèn galile. 23Per ya que mzinle' Chè con Mari no mbed, ngòo ban Chè con Mari no mbed le'n thìb yèez co' lèe Nazaret. Tataa ngòca loo Chè no loo Mari par ngòcque' di's, no mdyaaque' di's, no mdubque' di's co' gunii mèn co' mde'th di's co' ndxab Diox le' mbed co' hue' lèe Jesús hue' tedib lèe co' lèe Jesús nazaren.