Search form

1Wakolinto 1

1Miye Paolo, msigilwa ywa Kulisito Yesu uyo Chohile aungile kwitanga, na mlukolo ywetu Sositeni,

2Chawawandikilani nyuwe bunga dikumzumila Chohile mwiyuko komzi wa Kolinto. Nyuwe wadya mlenguswe kwa sila ya kulungana na Kulisito Yesu na mwitangwe ni Chohile mtende wantu wakwe seivyo kwa wose chila hantu hohose wakumvikila Zumbe dyetu Yesu Kulisito uyo Zumbe ywawo na ywetu,

3Nawaungilani wedi wa Chohile na utondowazi ukulaila kwa Chohile Tati yetu na Zumbe dyetu Yesu Kulisito.

Ujimbiko wa Kulisito

4Namhongeza Chohile ywangu mazuwa yoseni kwachausa chenyu kwaviya mwinkigwa wedi wa Chohile kwa sila ya Kulisito Yesu. 5Kwaviya mlungana na Kulisito mhokela vintu vyose vyedi vilozize mwe umanyi wose na udahi wose wa kulonga, 6kwaviya ulosi mwa Kulisito ukulwa mndani mwenyu, 7naho hamhungukilwe ni ntunyo yoyose ikulaila kwa Muye Ukukile, mkagojesa kwa nkwina kuyuswa kwakwe Zumbe dyetu Yesu Kulisito. 8Uyo nawatogezeni nyuwe kubula ko uhelo, mtende hamwina lema mwe idizuwa idyo dya Zumbe dyetu Yesu Kulisito. 9Chohile ni mkanuni, uyo awetangeni nyuwe mwingile mwe ndala hamwenga na Mwanawe, Yesu Kulisito Zumbe dyetu.

Bunga dya wazumile wa Kolinto wepagula

10Walukolo mwa Kulisito, nawailani kwa zina dya Zumbe dyetu Yesu Kulisito, kugamba ivanani nyoseni kwa chila mbuli mkulonga. Msekwepagula, mtende na ulosi umwenga na fanyanyi za chalumwe. 11Walukolo weyangu, mbuli nigambilwe ni wantu wa kaya ya Kiloye, zalagisa pwilili kugamba mna nkumbizi mgati mwenyu. 12Icho hulonga ni chino, kwaviya chila yumwenga alonga, “Miye namtimila Paolo” mtuhu, “Miye namtimila Apolo”, mtuhu, “Miye namtimila Petulo+”, mtuhu, “Miye namtimila Kulisito.” 13Togola, Kulisito kepanga? Togolani, Paolo nuyo asulumizwe mo msalaba kwachausa chenyu? Hegu togolani, Nambatizwa mtende wanampina wa Paolo?

14Namhongeza Chohile kugamba simbatize yoyose mna Kilisipo na Gayo. 15Elo hahali akudaha kulonga kugamba kabatizwa kwa zina dyangu. 16Heye, naho nabatizaga wantu we kaya ya Sitefana, mna kujinka awo sikufanyanya hegu nabatizaga mntu mtuhu yoyose. 17Kulisito hanisigile nibatize, mna kuwagambila Mbuli Yedi ya Kulisito, naho siyo kwa milosi ya chimtu, chani nguvu ya file ya Kulisito mo msalaba isekuswa.

Kulisito ni Nguvu na Ubala wa Chohile

18Kwaviya ulosi wa file ya Kulisito mo msalaba ni uhezi kwa wadya wakwaga, mna kwa suwe chikuhonywa ni nguvu ya Chohile. 19Kwaviya iwandikwa,

“Nanibalange ubala wawo wata ubala,

na umanyi wawo wata umanyi naniulemele.”

20Uneva nivyo vili, nauza, ekuhi mta ubala? Ekuhi mhinya Sigilizi za Musa? Ekuhi mhiga mbuli ywa mazuwa yano? Togola, Chohile hatendile umanyi wa wantu we isi ni uhezi?

21Kwaviya mwe umanyi wa Chohile, wantu we isi hawakudaha kummanya Chohile kwa sila ya wowo wenye. Mna Chohile kaunga kuwahonya wadya wakumzumila kwa sila ya chiya wata ubala wakuchiwona ni uhezi, uhezi wa udya ulosi ukulongwa. 22Wayahudi waunga wawone mpituko, Wagiliki walonda ubala. 23Mna suwe, chamlonga Kulisito asulumizwe. Kwa Wayahudi mbuli ino ni nkobadiko, kwa wantu wa isi ntuhu ni uhezi, 24mna kwa wadya wetangwe, Wayahudi kwa Wagiliki, Kulisito ni nguvu ya Chohile na umanyi wa Chohile. 25Kwaviya chikuwoneka ni uhezi wa Chohile, chawagila kujinka ubala wa wantu, naho chikuwoneka chisokele kwa Chohile, china nguvu kujinka nguvu ya wantu.

26Walukolo weyangu, kumbukani umo mwitangwe, kugamba, walozize wenyu nahewena ubala hata kwa fanyanyi za chiuntu, walozize nahewena nguvu hegu wantu wa chizumbe. 27Mna Chohile kayasagula yadya isi ikuyawona ni uhezi, chani awajele soni wata ubala, naho kayasagula yadya isi ikuyawona yahwa, chani awajele soni wata nguvu. 28Chohile kayasagula yadya kwa fanyanyi za isi ni mbuli zihwele naho zikubelwa, mbuli izo nahezikuli, chani kwa izo azuse ziya kwa fanyanyi za wantu wakuwona ni mbuli zedi. 29Chani hasekutenda na mntu yoyose akudaha kweduvya ha meso ya Chohile. 30Mna Chohile kawalunganyani nyuwe na Kulisito Yesu, naho Chohile kamtenda Kulisito atende umanyi. Kwa sila ya Kulisito chiwoneka wedi kulongozi kwa Chohile na kukombolwa. 31Elo, saviya mawandiko yakukile yakugamba, “Mta kweduvya, eduvye mwe ndima ya Zumbe.”

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index