Search form

1Wakolinto 10

Kanyo mwe matukulu

1Walukolo weyangu, naunga mkumbuke kugamba wababa zetu wose wendaga hasi mwe dingu, nawo woseni wajinkaga mpeho mgati mwe bahali. 2Wose wabatizagwa watende wa Musa mwe dingu na mwe bahali. 3Woseni wadya inkande idya ye chimuye. 4Wanywa ichiya cho chokunywa che chimuye. Kwaviya wanywaga kulaila mo luwe ludya lwe chimuye lwendaga lukawatimila, luwe ulo lwendaga ni Kulisito mwenye. 5Mna hata ivyo ludongo lwawo hawamuwagilaga Chohile, vimba vyawo vya zagalaga mo luwala.

6Haluse, mbuli zose izo ni mliganyo kwetu, zachifunda suwe chisekunga vintu vihiye, saviya wadamanyaga. 7Mse kuvikila matukulu saviya wamwe wawo wendaga. Saviya vyawandikagwa, “Wantu nawekala hasi wakadya na kunywa, niyo wachimala wavina.” 8Chisekutenda wachilanga saviya wamwenga wawo wadamanyaga, niyo mwe zuwa dimwenga wantu milongo midi na watatu elufu wabanika. 9Chise kumjeza Zumbe, saviya watuhu wawo wamjezaga, niyo wakomwa ni nyoka. 10Chise kufuzuma, saviya awamwenga wawo watendaga niyo wasila kukomwa ni mndima ywa kwembingu ywa File!

11Vyoseni vino vyalailaga kwawo ni miliganyo kwa watuhu, naho vyawandikagwa ni mwiko kwetu. Kwaviya chekala mwe chipindi cha udumo chihajihi.

12Wadya wakwefanyanya wachimala wasinyise wanasekugwa. 13Majezo mwapataga yendaga mazwela kwa wantu. Mna Chohile ni mkanuni, hawalekeleni mjezwe kujinkiliza udahi wenyu, mna umo mkajezwa nawenkeni nguvu ya kujijimiza, na kuwenkani sila ya kufoseza.

14Elo, walukolo weyangu, mse kuvikila matukulu. 15Nalonga na nyuwe, wamanyi, lamulani wenye yano hulonga. 16Chikombe chikunywela mwe nkande ya Zumbe naho chikumjimbika Chohile, umo chikachinywela, chasangila sakame ya Kulisito. No umgate chikubesula, umo chikaudya, ni ndala no mwili wa Kulisito. 17Kwaviya mgate ni umwenga, suwe chi ludongo, chi mwili umwenga, kwaviya suwe choseni chasangila mgate uwo.

18Kaulani wantu wa Izulaeli, wadya wakudya ntambiko walungana naiyo inchanja yo kulaviza ntambiko. 19Elo, nigeze? Kugamba ntambiko ivikilwe tukulu ni chintu? Hegu tukulu ni chintu? 20Bule! Icho hulonga ni kugamba ntambiko wakulavya wantu hewammanyize Chohile wawalaviza mpepo, siyo Chohile. Sikunga nyuwe msangilane na mpepo. 21Hamkudaha kunywela chikomba cha Zumbe naho chikombe cha mpepo, hamkudaha kwelunga kudya mwe meza ya Zumbe naho mwe meza ya mpepo. 22Hegu, chaunga chimtende Zumbe atende na finju? Mwafanyanya china nguvu zitendese kumjinka uyo?

23Vintu vyose vyazumilwa, mna siyo vyose vikuwagila. Vintu vyose vyazumilwa mna siyo vyose vikuzenga. 24Mntu asekwesinya mwenye, mna asinye na weyawe.

25Dyani chochose chiya chikutagwa kwedigwilo mkaleka kuzauza na kutenda na nkama mwe myoyo yenyu, 26kwaviya mawandiko yagamba, “Isi na vyoseni viyumo ni ugoli wa Zumbe.”

27Uneva mntu hezumile akawagonekani mwe nkande niyo mwazumila, dyani vyose nawenkeni lekani kuzauza mwe myoyo yenyu. 28Mna mntu akawagambani, “Nkande ino ivikilwa matukulu,” msekudya, kwachausa cha uyo awagambile na kwachausa cha nkama mwe myoyo. 29Nagamba, siyo kwachausa cha vimwe myoyo yenyu, mna mwe viya vimwe myoyo ya watuhu.

“Nivyedi,” mntu adaha kuza, “Nimbwani ni kantilwe mwe moyo wa mntu mtuhu? 30Uneva miye hajeseza nkande yangu kwa kumhongeza Chohile, nimbwani huhulutwa mwe nkande huhongezeza?”

31Elo, chochose mkudamanya chitende ni kudya hegu kunywa, damanyani vyose kwachausa cha ukulu wa Chohile. 32Msekutenda nkwazo kwa Wayahudi hegu kwa Wagiliki hegu kwa bunga dya wamzumile Chohile. 33Tendani saviya miye, najeza kuwawagiza wantu wose kwa chila sila, haleka kulonda wedi wangu mwenye mna wedi wa wose, chani wambulwe.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index