Search form

1Wakolinto 12

Ntunyo ikulaila kwa Muye Ukukile

1Haluse, walukolo weyangu mwe viya muwandike mwe majeleko ya Chimuye.

Naunga mmanye ichindedi che zimbuli zino. 2Mvimanya kugamba, umo mwendaga watu wa si ntuhu hamwammanyaga Chohile, na mkalongozwa na kwazwa ni matukulu heyekulonga. 3Elo, naunga mvimanye kugamba mntu yoyose akulongozwa ni Muye wa Chohile hakudaha kulonga, “Yesu aligitwe!” Naho hahali akudaha kulonga, “Yesu ni Zumbe,” hanalongozwe ni Muye Ukukile.

4Kuna ntunyo zilozize zesimile, mna Muye wa Chohile akwinkiza ni yumwenga. 5Kuna sila hezikuligana za kusankanila, mna Zumbe akusankanilwa ni yumwenga. 6Kuna sila hezikuligana za kudamanya ndima, mna Chohile nuyo akutenda ndima zose zidamanyike kwa wose. 7Muye Ukukile elagisa kwa chila yumwenga kwa sila hezikuligana chani vimuwagile chila yumwenga. 8Muye wa Chohile amwinka mntu yumwenga ulosi wa ubala, mtuhu udahi wa umanyi, viya akunga Muye uwo. 9Muye Ukukile uyo amwinka jeleko yumwenga uzumizi, naho amwinka mtuhu udahi wa kuhonya. 10Muye Ukukile amwinka yumwenga udahi wa kudamanya mpituko, mtuhu ntunyo ya uwoni, mtuhu udahi wa kubunkula ntunyo zikulawana na Muye na sizo za Muye. Amwinka yumwenga udahi wa kulonga milongele heimanyike, na mtuhu udahi wa kulavyanya chilongigwe. 11Izo zose ni ndima za Muye Ukukile uyo yumwenga, yudya akumwinka chila mntu ntunyo heikuligana nayamtuhu, saviya akunga mwenye.

Mwili umwenga una vitago vilozize

12Mwili nu mwenga, hata hegu udamanywa kwa vitago vilozize, naho hata hegu vitago vyakwe vyoseni viloza, vyadamanya mwili umwenga. Nivyo vili kwa Kulisito. 13Kwaviya suwe, chikatenda Wayahudi hegu Wagiliki, watumwa hegu wantu sawo watumwa, chose chibatizwa kwa Muye umwenga mwe mwili uwo umwenga, na chose niyo chanyweswa Muye uwo umwenga.

14Mwili hauna chitago chimwenga du, mna vitago vilozize. 15Hegu chiga nachikelongela, “Kwaviya miye suwo mkono, ivyo miye sicho chitago cha mwili,” ivyo havikuleka chisekutenda chitago cha mwili. 16Naho hegu gutwi dyagamba, “Kwaviya miye suyo ziso, ivyo miye suyo chitago cha mwili,” ivyo havikuleka disekutenda chitago cha mwili. 17Hegu mwili wose wendile ziso, mwili naukeva vivihi? Naho hegu mwili wose watendile gutwi, mwili nakanusa vivihi? 18Mna ichindedi, Chohile aikaga vitago mo mwili, chila chimwenga hadya achungile chikale. 19Hegu vitago vyoseni vyendile chimwenga, umwili nawihahi! 20Chindedi nikugamba, kuna vitago vilozize mna umwili nu mwenga.

21Elo, ziso hadikudaha kuugamba mkono, “Sikukunga.” Naho mtwi haukudaha kuvigambila iviga, “Sikuwaungani.” 22Mna kongezeza ayo, vitago vya mwili vikuwoneka kugamba vihwa, nivyo vikusinyiswa. 23Naho, vitago viya chikufanyanya kugamba sivyo vyakutunyiswa, nivyo chikutunyisa, vitago vya mwili hevina utana, vyadimiswa vyedi, 24mna vitago vituhu havikungwa kudimwa. Chohile mwenye kalunganya ivitago vyo mwili niyo achitunyisa chitago chihungukilwe kutunywa, 25chani visekwenegana mo mwili, mna vitago vyose vyambizane. 26Uneva chitago chimwenga chalumila, vitago vyose navyo vyalumila hamwenga naicho. Chitago chimwenga chikatogolwa, vitago vyoseni navyo vyelelwa hamwenga naicho.

27Elo, nyuwe woseni ni mwili wa Kulisito, chila yumwe ywenu ni chitago cho mwili uwo. 28Chohile mwe bunga dya wazumile kakonga kuwaika wasigilwa, kaidi wawoni, katatu wahinyi, akaheza wadamanya mpituko, wahonya wanyonje, wambizi, vilongozi na wadya wakulonga milongele heimanyike. 29Togolani, woseni ni wawoni hegu wasigilwa! Hegu woseni ni wahinyi. Woseni ni wadamanya mpituko! 30Sawo woseni wana majeleko ya kuhonya? Togolani, woseni ni wata kulonga milongele heikumanyika, togolani, woseni walavyanya milosi? 31Elo mtende na tama ya kuhokela ntunyo zikulise.

Miye haluse naniwalagiseni sila yedi kujinka zose.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index