Search form

1Wakolinto 13

Kunga

1Hata hatenda na udahi wa kulonga semo za wantu na hata za wandima wa kwembingu, mna uneva sina ungi, kulonga kwangu ni kwa bule ni saviya lwasu lwa debe dibule dikuvumila hegu nkengele. 2Hata hatenda nina jeleko dya uwoni na kumanya fyambo zose na umanyi wose, hata hatenda na uzumizi mkulu ukudaha kusamiza magulu, mna sina ungi, miye ni ywabule. 3Nadaha kulavya ugoli wangu wose kwa kuwalisa wachiwa, naho hata kulavya umwili wangu wokwe mna uneva sina ungi, haviniwagile chintu.

4Mta ungi ajijimiza naho ambiza, mta ungi hana finju, hakweduvya, naho hakwefenya. 5Mta kunga eva, hakwesinya mwenye, mta kunga hakwika maya, naho hakwika yehiye mo moyo yadamanyike, 6mta ungi hakwelelwa ni wihi, mna elelwa ni chindedi. 7Mta ungi ajijimiza yose, azumila yose, naho ana ntunyo naho hakufachevu. 8Ungi ni wa mazuwa yoseni hauna udumo, mna uwoni waga, jeleko dya kulonga kwa semo za maula zaga, naho fanyanyi zajinka. 9Kwaviya udahi wetu wa umanyi hauchintile, naho udahi wetu wa kulonga ulosi wa Chohile hauchintile. 10Mna aho chiya chichintile chikabula, vyose hevinati kuchinta navyage.

11Umo nendaga mwana mdodo nahalonga chizana, nasimanya chizana, nahafanyanya chizana. Mna haluse ni mntu mjima mbuli za chizana sizileka. 12Vino haluse chikuwona ni saviya chizuli chififiye mwe chelole, mna nachiwone uso na uso. Nimanyize vino haluse hachichintile aho hwizila nanimanye vichintile, saviya Chohile animanyize vyedi.

13Haluse matatu yano yekala, uzumizi na msuhi na ungi, mna chikulu kujinka vino vituhu ni ungi.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index