Search form

1Wakolinto 14

Mbuli ntuhu za Muye Ukukile

1Mwikale mwe ungi, seivyo mungise kwinkigwa jeleko dya Muye, vitendese jeleko dya uwoni. 2Mta kulonga semo hezikumanyika hakulonga na wantu mna alonga na Chohile, kwaviya hahali akumanya chiya akulonga. Uyo alonga mbuli za chindedi zefisize kwa nguvu za Muye 3Mna mta udahi wa kulonga ulosi wa Chohile, alonga na wantu chani awazenge, awajele moyo na kuwahoza. 4Mta kulonga simo hezikumanyika ezenga mwenye. Mna mta udahi wa kulonga ulosi wa Chohile, azenga bunga dya wamzumile Kulisito.

5Nasunga nyuwe nyoseni mlonge kwa semo hezikumanyika, mna nahaungisa mtende na udahi wa kulonga ulosi wa Chohile. Mntu mta udahi wa kulonga ulosi wa Chohile ni mkulu kumjinka yudya akulonga kwa semo heikumanyika. Mna uneva hegu eyaho mntu akudaha kulavyanya izimbuli izo akulonga, chani bunga dya wazumile wazengwe. 6Elo walukolo weyangu, hegu heza kwenyu na kulonga na nyuwe kwa semo hezikumanyika yawawagila mbwani? Haiwawagile chochose, mafani hegu hawagambilani ugubulo wa Chohile hegu umanyi, hegu ulosi wa Chohile hegu mahinyo.

7Nivyo vili kwaviya viya hevine ujima vikulavya izwi saviya gunda hegu zeze. Mntu adaha kumanya vivihi nchemo ikuvinwa hegu viya ivyo havikulavya izwi vikatoigwa? 8Uneva akutowa luhugu lwa nkondo akatowa hevikumanyika, ni yuhi akunga emalanye kwa nkondo? 9Seivyo, uneva hegu hamkulonga chikumanyika, ni yuhi akunga amanye icho mkulonga? Milosi yenyu nayagile mo lumpe! 10Kuna semo zilozize hezikuligana mwe isi, mna hamna hata imwenga heine loso. 11Mna uneva simanyize milongele mntu akulonga, miye ni mjeni kwa mntu uyo naye ni mjeni kwangu. 12Kwaviya mna nkwina ya kuhokela ntunyo ya Muye, ungasisani ntunyo ya kuzenga bunga dya wazumile.

13Mta kulonga semo heikumanyika alombeze nguvu za kulavyanya chiya akulonga. 14Kwaviya, uneva halombeza kwa milongele muye wangu nuwo ukulombeza mna fanyanyi zangu hazikuvimanya. 15Elo nitende mbwani? Nanimlombeze kwa muye naho nanimlombeze kwa fanyanyi, nanicheme kwa muye, naho nanicheme kwa fanyanyi zangu. 16Ukamjimbika Chohile kwa muye du, mntu hekumanya mwe wadya wakumanya netikile vivihi “Taile” kwa kumtogola kwako Chohile, kuno hamanyize chiya ukulonga? 17Kumlombeza Chohile kwa kuhongeza kwadaha kutenda kwedi vidala, mna uyo mntu mtuhu hazengwe.

18Namhongeza Chohile kugamba miye nalonga kwa semo heikumanyika kujinka nyuwe wose. 19Mna mwe mviko wa bunga dya wamzumile naungisa kulonga milosi mishano kwa fanyanyi zangu chani niwahinye watuhu, ukaleka kulonga milosi magana mlongo ya milosi semo zilozize.

20Walukolo weyangu, msekutenda saviya wana, mwe zifanyanyi zenyu, mna mwe masa mtendwe saviya wana wadodo, mna mwezifanyanyi zenyu mtende wantu wajima. 21Viwandikwa mwa mawandiko,

“Zumbe agamba, ‘Nanilonge na wantu wano kwa semo njeni,

na kwa milomo ya wajeni,

nanilonge na wantu wano,

mna hata ivyo hawanive.’ ”

22Ivyo naho, udahi wa kulonga semo njeni ni chilagiso, siyo kwachausa cha wantu wata uzumizi, mna kwachausa chawadya hewezumile, mna udahi wa kulonga ulosi wa Chohile ni kwachausa cha wadya wazumile siyo kwa hewezumile.

23Ivyo, bunga dya wamzumile Kulisito dyose dyadugana hamwenga, naho wose wakakonga kulonga semo njeni, uneva wakeza wantu wamazwela hegu hewezumile, togolani, hawalonge kugamba nyuwe mlaluka? 24Mna uneva wose wakalonga ulosi wa Chohile, vikaheza eza mntu ywa mazwela hegu hezumile, hegu mhezi yose neve nayamlagise kugamba ni mta masa naho nayamwike mwe kanto mwe yadya evile. 25Yefisize mo moyo wakwe nayabunkulwe mo lumpe, elo nafike madi na kumvikila Chohile akagamba, “Chindedi Chohile ehano mgati mwenyu.”

Lagizo mwa bunga dya wazumile

26Walukolo weyangu, ivyo chigeze? Mkadugana hamwenga kumvikila Chohile, chila yumwenga ana nchemo ya uchemi, mtuhu ana hinyo, mtuhu ugubulo kulaila kwa Chohile, mtuhu udahi wa kulonga semo njeni na mtuhu kulavyanya yakulongwa. Yoseni yatendeke kwachausa cha kuzenga bunga dya wa zumile. 27Uneva wantu wata semo njeni, walonge waidi hegu watatu, siyo kujinka, naho yumwe yumwe, atendeke aho mntu ywa kulavyanya yakulongwa. 28Mna uneva hahali akudaha kulavyanya, ivyo, mta kulonga simo njeni anyamale mwe bunga dya wamzumile Kulisito, elongele mwenye na Chohile. 29Mwe wadya wawoni wata udahi wakulonga ulosi wa Chohile, walonge waidi hegu watatu na watuhu wahime yadya wakulonga. 30Uneva yumwenga akalonga na mtuhu akwetegeleza akagubwilwa ni Chohile, elo yudya akulonga anyamale. 31Kwaviya nyose mwadaha kulonga ulosi wa Chohile, yumweyumwe, chani nyose mhine na kujelwa moyo. 32Muye wa wawoni wa Chohile waweva wawoni. 33Kwaviya Chohile suyo chohile ywa nkumbizi, mna ni ywa utondowazi.

Seviya mwa mabunga ya wazumile yose ya wantu wa wakukile. 34Wavyele wanyamale mwe zinyumba zo kumvikila Chohile. Wase kulonga, mna watende wakwiva saviya vikulongwa mwe Sigilizi ya Musa. 35Uneva mbuli za kuza wawauze wagosi zawo kwezi kaya zawo, kwaviya ni soni kwa mvyele kulonga mwe bunga dya wamzumile Kulisito.

36Togolani, mwafanyanya ulosi wa Chohile walailaga kwenyu nyuwe hegu uwabwilani nyuwe ichedu? 37Uneva mntu yoyose afanyanya kugamba ni muwoni ywa Chohile hegu kugamba ana ntunyo ya chimuye, amanye kugamba yano huwawandikilani nyuwe ni mwiko wa Zumbe. 38Mna mntu heyamanyize ayo, elo mntu asekumsinya uyo.

39Elo, walukolo weyangu, tendani na nkwina ya kulonga ulosi wa Chohile, mna msekumlemeza mntu kulonga kwa semo njeni. 40Mna yoseni yadamanyike kwa wedi na vikuwagila.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index