Search form

1Wakolinto 15

Kuuyuka kwa Kulisito

1Elo, walukolo weyangu, nawakumbusani mbuli yedi ya Kulisito idya niwagambileni, niyo mwaihokela naho uzumizi wenyu ukutozesa. 2Kwa sila iyo mwambulwa, uneva mkeva Mbuli yedi ni longile, na uneva uzumizi wenyu siyo wabule.

3Miye siwenkani nyuwe mbuli iligane vitendese, idya miye nihokele, kugamba Kulisito nakabanika kwachausa cha masa yetu, saviya viwandikwe mwa Mawandiko Yakukile, 4kugamba nakahambwa naho nakauyuka zuwa dya katatu, saviya Mawandiko yawandikwe, 5kugamba kamlaila Petulo, akaheza awalaila wadya wasigilwa mlongo na waidi. 6Akaheza awalaila walukolo wa bunga dya wazumile magana mashano kwa nkanana imwenga, walozize wawo wachei wajima kubula vino haluse, mna awatuhu wabanikaga. 7Akajika amlaila Yakobo, naho awalaila wasigilwa wose. 8Eze abinde wose, niyo anilaila miye, hata hegu nendaga saviya mntu elekwe mwe chipindi sicho chakwe. 9Kwaviya miye ni mdodo vitendese mgati mwa wasigilwa naho siwagilwe kwitangwa msigilwa, kwaviya nadihizaga bunga dya wamzumile Chohile. 10Mna, kwa mbazi za Chohile, vino nivyo nili, naho mbazi zakwe zikwangu zitenda sizo za bule, mna nongezekelaga vitendese kudamanya ndima kujinka woseni, mna suyo miye, mna ni mbazi za Chohile hamwenga namiye. 11Mnalo, vitende ni miye hegu ni wadya, nivyo chikulonga, naho nivyo mzumile.

Mili yetu nayuyuswe

12Haluse, hegu ulosi chikulonga kugamba Kulisito kauyuswa, ni mbwani wamwenga wenyu wagamba kuuyuka hakuhali? 13Uneva kuuyuka hakuhali, Kulisito naye hauyuke, 14uneva Kulisito hauyuke, kulonga kwetu mbuli ya Chohile ni kwabule, naho kuzumila kwenyu ni kwabule. 15Elo suwe nachitenda wadanti kulongozi kwa Chohile, kwaviya na chilonga kugamba Chohile nakamuuyusa Kulisito. Mna kumbeke Kulisito hauyuke uneva ni chindedi kugamba wabanike hawakuuyuswa. 16Kwaviya, uneva nichindedi kugamba wabanike hawakuuyuka, uyo Kulisito hauyuke. 17Naho uneva Kulisito hauyuswe, kuzumila kwenyu ni kwabule, mchei mwe masa yenyu. 18Elo wadya wose wabanike wakamzumila Kulisito waga. 19Uneva msuhi wetu mwa Kulisito wegama mwe wikazi wa haluse du, suwe chi wantu wa kufiliswa mbazi kujinka watuhu wose mwe isi.

20Mna ichindedi ni kugamba Kulisito kauyuswa, saviya mbuli ikuchinka msuhi kugamba wadya wabanikaga nawo nawauyuswe. 21Kwaviya saviya file ikwigalwa ni mntu, kuuyuka nako kwigalwa ni mntu. 22Saviya wantu wose wakubanika kwa kulungana na Adamu, niivyo wose nawauyuswe kwa kulungana na Kulisito. 23Mna chila yumwenga chipindi chakwe, kakonga Kulisito, vikaheza wadya wakwe Kulisito mwe chipindi Kulisito neze. 24Vikaheza uhelo naubule, Kulisito nabalange chila useuta wa chimuye na udahi wa nguvu za chiza naho na mwinke Chohile Tate Uzumbe. 25Kwaviya Kulisito nalongoze kubula aho Chohile akunga awahume wankondo wakwe wose. 26Mnkondo akukomelekela kubalangwa ni file. 27Kwaviya, Mawandiko yagamba, “Chohile kaika vintu vyose hasi heviga vyakwe.” Ni chindedi kugamba ulosi ukugamba “vintu vyose”, haukumhanganya Chohile mwenye, akuvika vintu ivyo hasi ha Kulisito. 28Mna aho vintu vyoseni vikunga vikwe mwe uzumbe wa Kulisito, naho uyo Mwana akunga eike ha Chohile, aikiye vyose hasi ho uzumbe wakwe, chani Chohile atende Zumbe ywa vyose.

29Uneva uyuso hauhali, togolani wantu wadya wakubatizwa kwachausa cha wabanike nawatende mbwani? Uneva wabanike hawakuuyuswa, ni mbwani wantu wakubatizwa kwachausa chawo? 30Suwe naswi, ni mbwani chikwejela mwe nkondo chila sa? 31Walukolo weyangu, miye nahangwa ni file chila zuwa! Chinyemi ninanacho mwa nyuwe mo kulungana na Kulisito Yesu Zumbe dyetu kwanitenda nilonge mbuli ino. 32Uneva viya nifanyanye kudamanya ni kwa chi mntu du, kudya kutowana kwangu na makala yehiye mwe Efeso nakukaninka chibwani? Uneva wabanike hawakuuyuka, elo, “Chidye na kunywa, kwaviya luvi nachibanike.”

33Msekudantwa! “Umbuya wihiye wabalanga untu wedi.” 34Inukani! Lekani kudamanya masa, wamwenga wenyu hawammanyize Chohile. Nawagambilani ino ni soni nkulu kwenyu!

Mwili Uuyuswe

35Mna mntu adaha kuza, “Wabanike wadaha kuuyuka vivihi? Nawatende na mwili wani?” 36Mse kutenda wahezi! Ukahanda mbeyu, hainafile haikuhota. 37Ukuhanda ni mbeyu du, saviya ngano hegu ntuhu, mna suwo mmea mjima ukwiza kulaila. 38Chohile ainka imbeyu iyo mwili akunga mwenye, chila mbeyu yatenda na mti saviya yumbigwe yenye. 39Mili ya vyumbe vyose hailigane. Mili ya wantu ni imwenga, ya wanyama ivituhu, ya wadege ivituhu, mili ya samaki nayo ivituhu.

40Kuna mili ya kwembingu na mili ya mwe isi, ukuka wa mili ya kwembingu ni mtuhu, na ukuka we mili ye isi ni mtuhu. 41Zuwa dina ukuka wakwe, mnenge nawo wakwe, na ntondo nazo zina wakwe, hata mwe ntondo zenye hazikuligana mwe ukuka.

42Nivyo vili mo kuyuswa wabanike. Enga viya mbeyu, mwili wahambwa hasi ukatenda mwe hali ya kubanika, mna wauyuswa mwe hali heukubanika. 43Wahambwa mwe hali nchiwa, wauyuswa mwe hali ya ukulu, wahambwa mwe hali isokele, wauyuswa ukatenda na nguvu. 44Ukahambwa ni mwili wa kolwa, ukauuyuswa ni mwili wa Chimuye. Uneva kuna mwili wa chimntu nakutende na mwili wa Chimuye. 45Kwaviya mawandiko yawandikwa, “Mntu ywa nkongo, Adamu, nendile ni chumbe china ujima”, mna Adamu akukomelekela ni Muye ukuwenka ujima. 46Ukulongola suwo udya umwili we chimuye, mna udya umwili we chimntu, ukajika watimila umwili we dikolwa. 47Adamu ywa nkongo, kaumbwa kwa ulongo, kalaila mwe isi, Adamu ywa kaidi kalaila kwembingu. 48Wose wemwe isi wenga uyo mntu aumbigwe kwa ulongo, wadya wa kwembingu wenga yudya alaile kwembingu. 49Saviya chikuligana na yudya aumbigwe kwa ulongo, nivyo nachiligane na uyo mntu alaile kwembingu.

50Elo walukolo, nagamba vino, Chiya chumbigwe kwa mwili na sakame hakikudaha kutenda hamwenga na Uzumbe wa Chohile, na chiya chikubanika hakikudaha kutenda hechikubanika.

51Tegelezeni, nawagambilani mbuli yefisize, suwe hachibanike chose, mna chose nachihitulwe, 52aho, kugubika na kugubula meso, mwe digunda dya udumo, kwaviya gunda nadile, wabanike nawauyuswe, wekale hewekubanika naho, suwe naswi nachihitulwe. 53Kwaviya chila chikubanika chahitukila hechikubanika, mwili ukudaha kubanika uvale mwili haubanika. 54Elo mwili uno ukubanika ukatenda hakubanika, uhitukila heukubanika, aho naho nauchintizwe udya ulosi uwandikwe, “File yabalangwa, uhumi uchinta!”

55“File, uhumi wako wikuhi?

File kulumiza kwako kwikuhi!”

56Kulumiza kwa file kwalaila mwe masa, nguvu ya masa nayo yalaila mwe sigilizi ya Musa. 57Mna chimhongeze Chohile akuchinka uhumi kwa sila ya Zumbe dyetu Yesu Kulisito.

58Elo walukolo weyangu, mwekambe vyedi naho mtoge. Msekuleka kudamanya ndima ya Zumbe mazuwa yose, mkamanya kugamba kusulumila kwenyu kwachausa cha Zumbe suko kwa bule.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index