Search form

1Wakolinto 16

Malavyo ya wantu wa Chohile

1Haluse, mwe mbuli za nchangizo za hela kwachausa cha wantu wa Chohile, damanyani saviya nilagize bunga dya wamzumile Kulisito wa Galatiya. 2Chila zuwa dya nkongo dya mazuwa mfungate, chila yumwenga ywenyu aike hela mwe ziya akuhokela, chani kuse kutenda na nchangizo umo heza. 3Umo nanizile kwenyu, naniwasigile wadya msagule mwenyu wegale baluwa na ntunyo zenyu Yelusalemu. 4Uneva vikaunga miye nami nite, nachitanye.

Fanyanyi za Paolo

5Nanize kwenyu haheza kujinkila mkowa wa Makedoniya kwaviya naunga nijinkile Makedoniya. 6Mafani nanikale na nyuwe hadodo, hegu mafani nanikale na nyuwe miezi yose ye mpeho, chani mnambize mwe ntambo yangu, kokose hunga nite. 7Sikunga kujinka kwenyu chingunguvu. Nina msuhi wa kwikala na nyuwe chipindi chitali, umo Zumbe akaunga.

8Mna nanisigaile hano ho mzi wa Efeso kubula mwe idizuwa dya Pentekoste. 9Lwivi luvugulwa mwe ndimangu, hata hegu kuna wakuhiga walozize.

10Uneva Timoseo aneza, kaulani asekutenda na nkama yoyose chipindi emwenyu, kwaviya adamanya ndima ya Zumbe saviya miye. 11Elo mntu yoyose asekumbela, mna mwambizeni ajende mpeho mwe ntambo yakwe, chani auye kwangu, kwaviya miye na walukolo weyangu chamgoja.

12Nasimweila mlukolo ywetu Apolo eze kwenyu hamwenga na walukolo watuhu, mna hakungisa kwiza haluse. Umo anapata luhenyo neze.

Ulosi wa kukomeleza

13Mwikale vyedi, mtoge mo uzumizi wenyu, mtende wakankalu naho wata nguvu. 14Chila mkudamanya chidamanyeni kwa ungi.

15Walukolo, mlumanya lukolo lwa wantu we nyumba ya Sitefana, wowo ni wantu wa nkongo kumzumila Kulisito uko Akaya, naho welavya kuwasankanila wantu wa Chohile. Naweilani nyuwe walukolo wangu, 16mtimile wantu sawano, na chila mntu akudamanya ndima na kusankanila hamwenga nawo.

17Nabweda kugamba Sitefana na Fotunato na Akaiko wabula, hadya nahamwihali waguha hantu henyu. 18Waubwedeza umuye wangu ne iyenyu nayo. Elo ni vyedi kuwatunya wantu sawano.

19Bunga dya wamzumile Kulisito wose wa Asiya wawalamsani. Akila na Pisika hamwenga na bunga dya wamzumile Kulisito wakudugana mwe nyumba yawo wawalamsisani mo kulungana na Zumbe. 20Walukolo wose we hano wawalamsani. Nanywi lamsanani kwa ungi wa Chohile.

Lamsanani kwa kulagisa kugamba mwaungana mwa Kulisito.

21Miye Paolo nawalamsani, hawandika kwa mkono wangu mwenye.

22Yoyose hekumunga Zumbe aligitwe!

Zumbe dyetu soo.+

23Wedi wa Zumbe dyetu Yesu utende na nyuwe. 24Ungi wangu nautende na nyuwe nyose mo kulungana mwa Yesu Kulisito.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index